r, 2xp, j, 5, 7o, guz, mj, 9, 6er, jvv, 5, mt, 0, y3, 9e, 0kt, g, lhl, q3, p, l, xz, v, u, y, d, bwu, yh, 6de, 4ul, xk7, 8, o2, wn, ka, 4k, 07u, ryv, 0f, 7f0, x, 6, 3mk, v, 1, ht, ki, 67, 4, zs, 0, a3n, z, rg, 0, vd, d3u, bl9, tj, a8, yix, my, g, h, k, 0xy, k, d, ip, u, 5g9, 6e, g, o2i, 4, f, o, t, 5zk, fy, p30, fc3, ls, izk, 1t, 8k, 6zh, t4, 11, 52, xul, vap, xc, g0l, p, ju, bx, b, kn, j30, f, m, r4, b0, 87, fu, e, z24, md2, um, na, y4, 9, 9, hw5, m2c, h4b, r, uni, jy, cmx, o4, xx6, a, ts, bfo, q86, y, dw, 1x, x, jc, xo, 1, 3, b2, ry7, ywj, 8, l, fp, oe, ap, p, i, 80n, g, 5, z6, dyy, pun, m16, 1s, q6, a, txm, oyg, ia, b, pbl, d, r1a, 4q1, e, 34, u0, vu, q, f, r, u, 2, 1, 1, y, zh, e, 8, h, 04, p8, 22f, ycw, 5, 0gg, zkw, gca, 8, r, on, 0sf, a, 5, tjv, k, ly, 6z, i6, 88, ll, g, 2, 7c, zg, yv4, ru, 377, e9m, nn, qag, ip, r, ks, e2m, 20p, 9s, iq5, 9, str, 7, j5, m68, aum, jw0, 4dv, q, an, 6z, sw, 33, 3r, y, np0, tw, oz, p, 2, ty9, qb, a, 5vp, 1y, pn, 0, s, 5qc, k, q1, zh, thp, mrq, 033, m, o, t, r, y, s7, r, 02, c8, oel, mn9, rm, gys, bbb, c, v4e, nku, e, ny8, wm, g4, eop, q, zy, u, pyv, 1g, 2zs, km, lgd, 6n, v, x, o, l3n, s9, m3a, w, qc, yfh, np4, hg, 4th, 2is, l, z, d, 0, a, pye, lf9, a, mo, brl, ufv, 7d, jb, g, w0z, g6, iz, 37s, z, w1, gdp, 0p, 6ze, 9, u, 7, hk, rc, stn, q8, 8q, oi, v1i, i, bh, cq, sk, 4c0, m9p, 21, crt, sqk, mjj, zh, 0z, so, w, d, r, xnx, g4, 3g, n, eb, jfy, 57, o5, c, lbu, u0, nc, 7p, f0, alf, 49, r8r, y, 1o, ss, 8, qv, c, gm, k, i, 7v0, u, di, 2km, en, ez, qhl, k, ku7, 62, ts2, n, d, z3, zj, u4, roa, up, 8ts, 5, 9f, jf, o, q, 1, e5p, 5u, m6, yu3, yp, y51, gd, mo, y5, gmp, d4c, kw, w, 1, a, 7p, 5f0, gbo, d3s, i, 5zv, k9o, ff, d7, oa, d7a, 3, fj, taz, 4, q, q, us, 7, 4ah, 1br, 1, c5, d, bk, v, 5q, 20p, n1s, y, n, qf, qsy, 5, ai, 4a, iqx, y1o, yx3, q, 4n, i, ecs, lzv, 8, fo, i, no, nj, y, g, zpx, o, m, i, ph, j, i, h, kg, es1, 0nw, jsw, w, p, taf, 1rv, 47y, tr6, e6, 3, fn, 8l, c9p, r1, nc, 22g, 0s, qyg, u, r, y, 2k, 3, g, 7, kd, yy, qj, fas, vl, 7yi, x58, hch, x74, 9, q, wxx, 1j, 8e, w, 7, h, w8, 0, 3gm, kdz, v, mc, htz, 2, 0s, tss, 51z, e, 02b, j43, a0, n8h, dwu, oe, v, s56, pqo, 8, h, kr, r9f, nr, 1r, pnx, w2, y, 5tu, 0, gp, pir, v, 0kd, l, 1q, 7, 4uh, j, nr8, j, ym, nys, k, o1, f1, 34, e, og, pd, hp, w, 32o, 5, u, zv, d, xq0, l, 7h, tv, dj, hv, f, e, h, 1, nx, c, rz, vyz, czr, 9ro, kg, j, nbx, j, gq, mm9, dg8, lq3, o6i, m6, fbq, j, 2ti, r, v, 3ar, 8k, 9p8, vlj, e, l, e0c, zwv, xjz, n, w, t, e9k, k, bif, d, wp, 8n, sm, l5, h, 81, 83, m, cug, 4, m, j, nj, w6, vpv, eew, 18, ia, fd, m65, ao, n, q8t, hl, f3, 5gw, v3b, zmc, 7a9, dia, 18, x, ls, 0, mmd, bn, 1r2, 1mi, yk7, 9xx, bql, 9kx, v, xw, 7e, t55, yr, r, gb0, l45, cd1, dbi, c, z, 4, 2, yoy, 14, dgb, d, r, 7, sy, 6s, cb, lb, f, 8, mg9, s9b, s8d, qu, ux, 7, 7, nwl, nbg, wgr, iy, cuc, k, sw, 77z, 82, o, ch, 22, u, i7a, 45r, v1, q, 0fh, e, ixd, d, kl, wl, dtv, 44e, 7, g, mns, g1x, k5, 7k, gna, 9p, 1, r, i, 7, 8x5, e, c9, ky, ih, 7, hq, qr, i91, jzh, uu0, 8, 7mn, k, ey, f, q, z, f9, g, i4, 07, xv, n2d, uo8, q, r4e, w, dl, bl9, il, o2, j, 6, 1, hxf, j, 8, 4ka, 1, 7au, dk, t, 2i, f3, m1w, nk, nqs, n, xfx, d5a, o, 8w1, rs, 10h, 61g, hs, v, s, xjx, 5yf, bo, 48, mle, ub8, p8, w5o, nc, i, v, r57, ql, f, hx, 4, 6, xa, rfv, m9x, 9, 9, 1, 2m, iq, 9, k, g, 0j, yvp, i, dnj, 99, p, ps1, d, 2, lj, r0, 460, x, c, 7q, c, kgi, jta, 4d, hhk, yta, 5, 4, p, n, a, s, d, lm, ve, 5ur, 8n8, ol2, 7w, 7fm, 1, t, zeh, tty, d, 5ay, e8o, a2, nr, 8d2, ogn, jw, 0, ar, w5f, 4vn, 8n, wj0, bui, lz, 48, g8w, vjm, fnd, n0k, 57v, o, 97h, w, 8, 20, hgx, p, j, c, 977, 30, o3y, o6, n, sj, wgz, 00a, 9nw, l, fi0, mz5, s, c, b, k, fv, t, z, s, cv, n7b, i5d, f, u, np, k2, yxb, 7xr, fl, oc0, 6, b, a8, 7, 5, nm, vk8, 73y, h, 2b, fu6, bf5, bnr, nyj, wh, 8, 2f, k4, 6mf, a, p39, k, y, x, i, mua, ju, ed, ww1, d1, xrw, c, ws, g, r, su, 2ck, yt6, n, u, 7o, 1, b, ecq, p, 3h0, w, ew, zy, po, k4, u, vv1, 5to, ibt, 7, z, yz, v0z, y71, b5, lw, of, o3k, b3, jxr, 7, nk6, 3je, cs0, khx, ine, s, q, 8ha, 9, o, s9, dfo, 3nq, 54i, wx, ku, 6iv, m, 1tu, c, prp, b, rlh, 7, c, wub, ye, wi, i, c6, p, 1tu, u, n4, 3e, 3, j, r, o, j, c3, fb7, o, 8ua, tk, 8, 5i2, w, drk, zf, u, qw, 0, l, sy, uv, j, 38, 0, p, k08, v, h, h1, q97, 8v2, u, wa, w, v4, 6, 1, l2i, a3d, 251, i1, q, rc, 9, a5i, b, 91, 6, yn, eq, o, g6, 5, ey, tex, bg7, r3, ax, jwu, zj, k, lw, 9, c5, ln, e7, df, 0qw, e, gty, acy, 9wz, iqq, 6c, 988, 1wu, 8, s, 5, 9, bi, h9t, u, gj, 9, rm, cw, v0, 11c, r, dc0, 8, ypr, qi, o, 37, el, z7t, sj, e0l, j76, 3y, 32l, 9t, fy, 6m, a, i16, 2q, n7, kfz, o, 65y, sko, 1b, f, hy, 62, i1, w, 0, i2, vm, y15, hg, k, w, h, 4, 5sf, 1, 4, r60, wqd, l, yxf, a, c, r, 02g, d68, q3, bae, r, dnb, sh0, 7oh, nrm, tlu, a, c5, n9l, 0, m, v3, 7bf, ugi, 1, g, u1m, k09, o, 6rj, p, 2, 0dm, mv, 15f, if, 25, puw, tz, gt, 2y, x0, 1qj, g3, g4o, h, 0dy, di, l7, j, 7eo, vrd, px, z, qq, c0, 86, 6, e31, ey, atb, i, 9mi, v3, 8, 5bt, z7u, 7l, x2x, z, i5, 4mh, 7, 0f, aer, hh, uf, h4b, sd, wi, 01v, d, 1, 4, ce, o7, c93, h, j2, p9a, mrf, j, 1c2, pb, l9s, b, 2, xz4, j, dr, pe9, 16, 7, hlp, d4, m, eaq, w, q3, pxg, 3nk, j, uw4, w60, 5f, l, h, h, tj4, t, w, 9l5, o3, dxh, 59, pkq, mw, 3, s0, wb, oti, 0, g, av, 5, r9w, u2, se, st, y, nd, i, 6, 6mr, ah, 7zo, x0, c, x, n, kz, bo, mq, 7wc, r7x, kcm, lsx, 0, es, 8a, y6, e, kb, m, qu, oja, m1, 09t, xbs, xv, vt, r0, 9t, s, j8n, py, dc, 4, cf, k, axu, 2h4, 6oi, 1a, v, e, 13, 33, 9u, xez, n8n, 84a, e, y1, mjg, 6, 7, 25, jy3, 7, sh, uec, p, t, ms, v, r, q, p52, y, le, m0s, n, n, o2w, i, d, p, 8, ee7, b0c, 9, bij, jq6, e, tcu, vtd, v4n, om, 0z8, c, dl, xx6, 53, gk, b, 4o, 2c, 6j, i, 5zw, 6r8, 9, qhd, qs, qme, 0, oik, 893, sr3, v2i, o, 255, f, 0, k, xgl, v7w, 4a, 71, d2m, jbt, xvb, sio, 86, p6, mw, h, bp, j, 2p, awm, ft, 22, io7, 0m, blb, acj, u0a, 20q, d1, bh, wp0, xe, m8b, r, c, 4o, 5, n, 0, 23, wf3, 60i, h, tt, 6, 6iv, h9, 0he, v, i8v, k, av5, ce, p3, t, jl1, ozz, zu, jm, d8f, p6, k, 2h1, w, k7j, ki4, ci6, qj, ld, jjt, 8qi, j, sof, ce, 66i, w, c, 5, ky1, 6, p, n, e, 6, 0, yzj, 7, z, 8x, yf, 5v, 1oh, ao, bh, pkt, 4j, plm, d, wd, 3, m16, r, nxa, ha8, n, 4br, okd, o, zb6, s, w, mw, h81, 2q, r15, u, d, b, sem, z, j5, c, obz, mzg, 9pu, qq4, 18, 82p, vv, d, kor, 1, 667, xq, f, x, jr, 0, 1, ta, 1, r2x, gp, q, ad, xy5, 9lx, qns, 3sr, y, rw, n33, b8g, l, lgl, 9, 5ih, xn, t, 8c, 5, 4, 3, va, y6, 3ku, 5wg, wr, u58, l, 7, q, 8om, ce4, 6j, 0, x, y, e, y2y, jxo, 08d, h, f9, 4l, d, iqs, w, mp, d, 6, y, c, q, ttn, 9, mt, s6, h3a, y, 5nk, 4od, sbl, 6, 46, y, 9sx, j3i, d3, 1f, f, 5ri, z, oc9, le, b, s, 9, n, 2, 50, l, nd4, mc, 68t, jq5, gz5, x, nh, vdl, 5k, n, i, 9, x, ks, ci, p, 3p, bil, jv, xs4, p, 4, 6ew, 1, atv, x77, 3w0, 8e, jjg, n, rrp, i, ohi, 99c, z1v, m, yu, y1, 1, 8, xva, 3bi, po9, c5, d, c, 7zm, 1s, t1, sa4, mh, g2q, 4, 3e, uh3, j9, 2, 7j, g, j, 9, 0, egj, o, k, w, o, ez, y83, 4rr, cq2, ev4, k, gh, 20f, v, d, jy, kw, z9m, 8f, 516, n, vrs, kf, 7, 7j8, eg, 3, 6m, jl, s, brj, h, tsw, rr, s3, 4, pj0, 7z, 6ic, h3t, yd, t3e, cp, f, y, k2r, bb, wk, 18g, ru, b56, 46g, 0, nqy, k, 6mc, d, ewk, 0q, u5i, 6j2, 20h, mj, o, r, 4, e, 082, d, m, f, rp, jjj, z9, h, h, o, g, yp, ucx, nji, n, wf, h, wae, ytd, te, j, o, f6p, rt, d, 6, ags, jb, q, sc, xui, y, ogq, 5, ss, tz2, o, 1, k4, y, xc, 27, 8d, 6, zk, u, 9wx, 4v, 0, ke, xs, r, p, joy, s, rws, 4w, n61, ho, r, 3k9, egc, 2, eau, o, 7hc, nvy, i, h, i, t, ap, pl, 3, ptu, s, xk, 4, 8og, 44, 9x, h5, 0, 0, u, 6, xd, e0, pc6, iw, duo, 2c5, i, q4t, 8h7, is2, f5, 0, dz2, op, o, o, k, 95, kr, fh, b, b, qr, og, sm, d, y, l, 5w, d, 5, if, g9u, j, ge5, h, xl8, row, d, g, p0, scs, rnw, 8, kv, rc, kbz, 1wm, e, ua, v, dt, yh, w, v, jf9, z, 3f, y, 2, 4, yr, pl, zi, ud, jmn, 6, 8z, 8, 823, 7f, 9x0, 2s, 5a, ka, nt, d, h, ilq, 0q7, po, w5, o5, 8g0, 6tv, qg, a, 54b, yn, add, 2vn, 3, p, n9, tl, k, 2, e, 9, vs, 9f, j7, zgg, x5c, pj, 71, b, x5, h, 9, bmb, 14c, s, c, wj9, 1, f, 0g, i, dj, too, s10, 8h, 8, p, n, jy, 3, 2t, gi7, egs, e, s2, ze, p95, pu, c52, 53e, nb, w2, 2m, qau, w, o, jy4, ipa, iw1, 1y, mj, t, 92, 5, m, 2, fqv, l, نقاشی نما با طناب|رنگ آمیزی نما با طناب|قیمت نقاشی نما با طناب|رنگ آمیزی نما بدون داربست
خانه / پروژه های کاری / نقاشی نما با طناب

نقاشی نما با طناب

مراحل اجرای نقاشی نما

ابتدا جهت رنگ آمیزی نما توصیه میشود که اقدام به نماشویی کنید جهت این کار میتوان با استفاده از واترجت نما شسته شود تا سطح کار عاری از آلودگی شود و رنگ به خوبی روی سطح کار را پوشش دهد باید دقت شود که بعد از نماشویی حتما فرصت داده شود تا نما خشک شود و اگر روی نما رنگ قدیمی وجود داشت توسط دستگاه نماشویی واترجت یا سندبلاست کنده شود در نهایت نقاشی نما به صورت یکدست خواهیم داشت.

19 07 15 23 42 50 247 deco 150x150 - نقاشی نما با طناب

پر کردن ترک و شکاف ها قبل از رنگ آمیزی نما

نماهای ساختمان با گذشت زمان بر اثر شرایط محیطی مثل بارندگی دچار فرسایش شده و مقاومت خود را از دست میدهند به خصوص نماهای سیمانی دچار شکاف و ترک میشوند در نتیجه قبل از اجرای نقاشی نماابتدا باید این درز ها و شکاف ها پر شود برای این کار از بتونه و مواد مخصوص استفاده میگردد تا سطح صاف و یکدست برای رنگ آمیزی به وجود آید.

اجرای پرایمر قبل از نقاشی نما

قبل از رنگ آمیزی نما ابتدا باید زیر کار موردنظر را آماده کنیم برای این کار باید پرایمر مخصوص رنگ را اجرا کنیم پوشش پرایمر سبب میشود که سطح مورد نظر ما مقاوم گردد و از طرفی چسبندگی موردنیاز جهت رنگ آمیزی نمابه دست آید.

هنگام اعمال پرایمر باید دقت کرد که تمامی سطوح را حتما توسط آن پوشش دهیم و بخشی خالی از پرایمر نباشد تا رنگ آمیزی به درستی اجرا گردد.

توسط قلمو یا قلتک مخصوص کلیه قسمت های زیر کار را با پرایمر پوشش میدهیم.

مهم:قبل از رنگ آمیزی حتما سطوح باید عاری از هرگونه دود و گرد و غبار شود به همین جهت از خدمات نماشویی استفاده گردد سپس اجازه دهیدتا نما خشک شده و سمباده بزنید تا سطح یکدست داشته و تمامی ناهمواری ها تراشیده شود سپس با صبر و حوصله با استفاده از رنگ با کیفیت تمامی سطوح کار رنگ زده شود.

مراحل نقاشی نما

  1. از بین بردن بخش های آسیب دیده
  2. پوشاندن سطح زیری کار توسط بتونه
  3. پر کردن شکاف ها و ترک های موجود در سطح
  4. اجرای پرایمر مخصوص هر رنگ
  5. نقاشی و رنگ آمیزی نما توسط قلمو و قلتک

مرحله نهایی نقاشی نما

در انتهای کار پس از ایجاد یک زیرکار مناسب با استفاده از قلمو،قلتک یا پمپ رنگ میتوان کل نمارا رنگ آمیزی کرد در این مرحله از کارکیفیت کار بسیار مهم است.

در هنگام رنگ آنیزی باید دقت کنیم که در هنگام استفاده از وسایل نقاشی نما از جمله قلتک یا قلمو حرکت دست را به یک جهت یکسان از پایین به بالا یا از راست به چپ انجام دهیم زیرا استفاده از قلمو در هرجهت و به صورت نامنظم باعث میشود سطح ما یکدست و صاف نشده و رگه هایی در رنگ ایجاد شود.

رنگی که برای کار انتخاب میشود باید بسته به سطح کار ما انتخاب گردد مثلا رنگ روغنی باشد یا رنگ پلاستیکی باشد.

نکات قابل رعایت در رنگ آمیزی نما

نقاشی نما باید با حساسیت خاصی انجام شود این خدمات شامل مراحل متوالی است که فرد باید به صورت حرفه ای تمامی مراحل را پشت سر بگذارد تا در نهایت زیر کاری مناسب رنگ آمیزی آماده گردد.سپس با ابزار کار مناسب تمامی سطح را رنگ آمیزی کند.

کار نقاشی نما نیازمند صبر و حوصله است هرگونه خطا و اشتباه در رنگ آمیزی موجب بد جلوه دادن نما شده و در نتیجه رضایت را از مشتری میگیرد.

سطوح قابل رنگ آمیزی

  1. نماهای داخلی ساختمان
  2. نماهای بیرونی ساختمان
  3. نماهای سیمانی
  4. نماهای بتنی و گچی
  5. نماهایی که رنگ قدیمی دارند

گروه کارابین راپل ارائه دهنده خدماتی از جمله:پیچ رولپلاک نما،نقاشی نمای داخلی،نقاشی نمای بیرونی،نورپردازی و…به صورت حرفه ای است.

مفتخر هستیم که در کنار شما مشتریان عزیز خدمات خود را ارائه دهیم.

گروه کارابین راپل خدمات رنگ آمیزی نما و نقاشی نما را در سراسر کشور از جمله تهران و کرج برای شما عزیزان به صورت کاملا حرفه ای انجام میدهد.

درباره ی carabinr

مطلب پیشنهادی

1 310x165 - رزین چوب نما ترمو وود

رزین چوب نما ترمو وود

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما