کفسابی و نماشویی |شستشو نما با طناب|کار در ارتفاع با طناب|نماشویی با طناب

کفسابی و نماشویی

شستشو به صورت دستی

شستشو نما بدون داربست

شستشو نما با طناب در ارتفاع
اطلاعات بیشتر

نماشویی ساختمان چیست؟

به کلیه روش ها و متد های لازم با استفاده از ابزار و متریال های مخصوص برای جرم زدایی نمای ساختمان به اصطلاح نماشویی گفته می شود و کاربرد این روش برای حفظ ایستایی و زیبایی نما می باشد.برای شستشو نما از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاه واترجت ،واترسندبلاست استفاده میشود که هرکدام به توجه به جنس سطوح و سختی آلودگی قابل استفاده است در روش نماشویی از طناب در ارتفاع استفاده میگردد که هم در هزینه و هم در زمان صرفه جویی میشود.

نکات نماشویی ساختمان

در تميز كردن نماي ساختمان نکاتي را بايد رعايت كرد كه به شرح زير مي باشد :
۱ -به طور مسلم ، در مواقع بنايي روي سطوح ديوارهاي آجري ،سنگهاي نما ، اندودهاي سيماني واندودهاي شيميايي مالت پاشيدهمي شود كه قبل از سکني گزيدن در ساختمان بايد اين مالتها ازسطح نما گرفته شود.
۲ -شوره سفيد رنگ در آجرهايي ديده مي شود كه در اثر مکش آبو يا جذب رطوبت ، نمکهاي موجود در گل پخته را به شکل كپك برسطح آجركاري ساختمان نمايان مي سازند. ابتدا به علت ناچيز بودنآن را جارو مي زنيم . چنانچه شوره زياد باشد ، آن را چند بار با آب وجارو مي شوييم اگر با شستن برطرف نشد ، با اسيد رقيق و برسسيمي ، شوره هاي حاصله را از نما پاك مي كنيم.
۳ -در شهرهاي بزرگ صنعتي ، سطوح تمامي بناهايي كه در كناركارخانه ها قرار دارند ، ممکن است دوده بگيرد .چنانچه دوده چربنباشد ، با جارو و گردگيري مي توان آن را تميز كرد. اما اگر دوده
چرب باشد ، به نسبت غلظت چربي آن از اسيدهاي رقيق تا غليظاستفاده مي كنيم كه پس از مصرف ، فورا بايد سطح نما را با آببشوييم . قابل توجه اينکه استفاده از اسيد غليظ بايد به اندازه ايباشد كه سطح آجركاري و يا سنگهاي آهکي دچار فرسودگي وخوردگي نشود.

۴ -زنگ فلزات مانند آهن و مس بر سطح نما اثرات ناهنجاري ميگذارد.
۵ -رشد خزه ها نيز بر ديوار نما اشکاالتي ايجاد مي كند و بايدزدوده شوند ؛ زيرا ريشه هاي فرعي در بند آجركاري كه مالت خاكيدارد ، اثر مي كند و باعث لقي و جا به جايي آجرها مي شود .همچنين حشرات و باكتريها البه الي شاخه ها و برگهاي خزه ها النهمي كنند و زندگي انسان را دچار مخاطره مي سازند.
۶ -شوره بر اثر رطوبت موضعي مانند تركيدگي لوله در خاك و ديوارپيش مي آيد و نما را نا زيبا مي سازد كه رفع نقايص آن را در بالا شرح دادم.

۷-پاشيدگي قير يا آسفالت در سطح ديوار و نما به هنگام كار كهنحوه برطرف كردن آن ذكر خواهد شد.

۸ -رنگهاي روغني مانندنقاشيها و شعار نويسي ديواري .
۹ -دوده قهويه اي و سياه كه از دودكش بخاريها بوجود مي آيد.
۱۰ – نماهاي رنگ آميزي شده كه بر اثر مرور زمان ، لکه لکه و يا بيرنگ مي شوند و در اين حالت ، بايد دوباره رنگ آميزي شوند.

عنوان

روشتميز كردن نماي ساختمان

۱ -زماني كه جرمه روي نما ناچيز وسطحي است ، مي توانيم روي آن آب بپاشيم و هنگام حركت آب ازبالا به طرف پايين ، با سنباده غير سيمي يا مويي و در موارديسنگساب دستي سطح را سايش دهيم . سپس با آب گرفتن جرمها ،نما را تميز كنيم.

۲ -اگر جرم روي نما زياد باشد ، يا نما به رنگروغني آغشته باشد و يا مورد ديوارنويسي واقع شده باشد ، برايتميز كردن آن ، از روش تميز كردن مکانيکي و وزش ماسه اي با فشاردستگاه استفاده مي كنيم . در اين روش ، بايد فشار ماسه اي بحديباشد كه نما دچار خلل و فرجهاي ريز نکند.معموال اين روش براينماهايي مفيد است كه مصالح سخت دارند ؛ مانند سنگ كاريهايتزئيني . در اين دستگاه ، چهار نوع شلنگ با قطرهاي مختلف وجود
دارد كه از آنها براي زدودن جرم استفاده مي شود. الزم به ذكر استكه نوع ماسه هاي به كاررفته در اين عمل بايد غير سيليسي باشد تابراي كارگران زيان آور نباشد و همين طور غبارهايي را كه از ماسه بهوجود مي آيد ، پس از پايان كار با آب مي شوييم و تميز مي كنيم .بديهي است كه پاشيدن آب ممکن است از درزها به قسمتهاي داخليساختمان اثر كند . در آخر نيز توجه گردد كه برسهاي مکانيکي كه باچرخش و حركت دوراني سطح را تميز مي كنند بايد با دقت انجامشوند تا اوال امواجي در سطح نما بوجود نيايد و ثانيا گرد حاصله برايكارگران زيان آور نباشد. تميز كردن نما با مواد شيميايي : برخي ازمواد شيميايي و نمکها مي توانند در نما هاي سنگي ، آجري و نما بامصالح ديگر ، خسارت كلي وارد آورند و باعث تخريب آنها و يا بهوجود آمدن لکه و حفره هايي در سطوح شوند كه بين آنها به موارد
زير اشاره مي كنم : ۱ -اسيد رقيق فلوئوريدريك : اين اسيد را به
مقدار ۱۰ %با آب مخلوط مي كنيم و با قلم ، چکته و يا فرچه بر

سطحي كه قبال با آب خيس شده است ، مي ماليم . سپس با برس
چرمي سايش مي دهيم و بالفاصله با آب مي شوييم.

۲ -اسيد
فسفريك : براي پاك كردن زنگ آهن ، محلول اسيد فوق را با
سمپاش و يا برس به سطحي كه قبال خيس كرده ايم ، ميزنيم و با
برس نرم ديگري بر كحل آن مي كشيم و بالفاصله آن را با آب
شستشو مي ئهيم . اين اسيدها سطح شيشه را مي خورند و دچار
يخزدگي مي كنند . به اين ترتيب ، جالي سنگهاي نما در كنار پنجره
و يا نماسازي رو كار از بين مي رود . در ضمن ، تخته هاي زير پايي را
فاسد و در بعضي موارد سوراخ مي كنند . پاشيدن شدن اسيد مذكور
بر دست و بدن سبب سوختگي شديد مي شود.

۳ -تمز كردن بوسيلهبخار آب : با دستگاه ، آب گرم و بخار را بر سطح كار مي پاشيم .
برخي از موارد سطح نما در بخار آب حل و شسته مي شود ؛ اما
استفاده از اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست . در
آخر نيز نکته اي را بنده يادآوري مي كنم كه قبل از استفاده از مواد
شيميايي جهت تميز كردن كل نما ، سطح كوچکي را به طور آزمايشي
تميز مي كنيم و پس از اطمينان از اينکه اشکالي پيش نخواهد آمدنما را پاك خواهيم كرد. در مواردي ، استفاده از آب تنها ، سبب
انتقال نمکها از دل كار بر سطح كار مي شود كه در اين صورت ، سطح
كار دائم شوره مي زند.

تمز كردن دوده از نما با شستشو : ۱ -لکه
هايي را كه از دوده بخاري حاصل مي شود ، مي توان با آب گرم و مواد
كف كننده ، بويژه صابون شست. ۲ -چنانچه دوده چرب باشد ، دو تا
سه بار شستشو با آب و صابون ، تميز مي شود. ۳ -چنانچه دوده
بسيار چرب باشد ، مي توان از گل ” مهل” يا ” تالك” و يا ” تري
كلروراتيلن” خميري تهيه كرد و بر سطح لکه گذاشت و پس از
خشك شدن ، سطح مذكور را با برس تراشيد و چربي غليظ را از آن
گرفت. و بايد دقت شود كه اين عمل در هواي آزاد انجام شود تا خطر
تنفسي براي كارگران پيش نيايد. الزم به ذكر است كه گرفتگي در
دودكشهاي داخلي مانند آبگرمکن و بخاري به علت سطوح غير
صيقلي آنهاست . دود در خلل و فرجهاي آنها و بويژه در لوله هاي
سيماني نشست و پس از مدتي دودكش را مسدود مي كند . معموال از
پشت بام ، سنگ كيلو را با طنابي محکم به درون سوراخ دودكش مي
بنديم و بعد باال و پايين مي كشيم . با اين عمل ، دوده ها از سوراخ

آن بيرون مي ريزد . اگر پارچه زبري نيز اطراف وزنه ببنديم ، جداره
دودكش بمراتب بهتر پاك مي شود. در بازار ايران نيز وسيله موجود
مي باشد كه مجموعه اي از فنرها و وزنه است كه براي تميز كردن
دودكش ها مورد استفاده قرار مي گيرد. پاك كردن اثرات قير و
قطران از روي نماي ساختمان : ۱ -لکه هاي قير و قطران را مي توان
تراشيد و اثرات باقي مانده آن را با خميري كه از تركيب ” تالك” و
يا ” گل مهل” حاللي همچون ” تولوئن ” و يا ” تري كلروراتيلن ” و
يا ” جوهرهاي معدني” به دست مي آيد ، پاك نمود. پس از خشك
شدن خمير ، آن را با برس از سطح نما مي تراشيم . به طور مسلم ،
چون اين مواد شيميايي است ، كاركردن با آنها با احتياط و دقت الزم
انجام شود . ۲ -هنگام صبح كه هوا خنك است ، با احتياط كامل مي
توان با ضربه نوك كاردك ، قير را از سطح كار تراشيد. ۳ -مي توانيم
پارافين را روي محلي كه قير به صورت مذاب و لکه بر سطح آجركاري
نشسته است ، بکشيم و لکه ها را پاك كنيم. ۴ -لوله هاي بخاريهايي
كه گالوانيزه نيستند ، در اثر آب باران و برف ، زنگ آبه قهوه اي رنگي
در سطح نما ايجاد مي كنند كه با آغشته سازي محل به محلول پارافين ، لکه ها از بين خواهند رفت . ۵ -اثرات موجود از لکه هاي
قهوه اي منگنز را نيز با يك واحد ” پراكسيد هيدروژن ” و يك واحد
” اسيد استيك ” كه در چهار واحد آب حل مي كنيم ، مي توانيم از
بين ببريم. ۶ -در تماس چربيهاي مرطوب با نما ، رنگهاي خاكستري و
قهوه اي كه از صمغ چوب و يا مازوت خارج مي شود ، بر سطح نما اثر
مي كند. براي پاك كردن آنها ، محلول اسيد ” اكزوليك ” را در چهار
واحد آبگرم و داغ حل مي كنيم. سطح رنگي را با محلول به دست
آمده آغشته مي كنيم و با مالش برس سيمي ، نگها را از بين مي بريم
. باز هم و باز هم يادآوري مي كنم كه چون مواد مصرفي ، شيميايي
هستند بايد اين كارها را با وسايل كامل ايمني و توجه خاص به اصول
صحيح انجام داد.

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

عوامل تاثیر گزار در هزینه شستشوی نما

  • نوع نما : نوع نما یکی از اصل هایی می باشد که در قیمت نماشویی ساختمان باید مورد توجه قرار برای مثال نماشویی سنگ های تیشه ای و آجر بهمنی سه سانتی در اصطلاح خدودا ۳۰ درصد گرانتر از نماهای سنگی معمولی می باشد زیرا نیاز به و.اتر سندبلاست دارد .یا همچنین نماهایی که دارای ساختار کامپوزیتی هستند به دلیل زمانگیری بیشتر خدود۲۰ درصد هزینه خدمات اضافه می گردد.
  • متراژکار: هرچه متراژ پروژ] بیشتر باشد قیمت در متر مربع کاسته می شود برای مثال در متراژ های بالاتر از ۱۰۰۰متر مربع قیمت ها تا ۱۹ درصد نیز کاسته می گردد ولی در نماهای کوچک مانند ۱۰۰ متر مربع به دلیل احتساب هزینه تجهیز کارگاه و جابجایی ابزار قیمت خدمات بیشتر می باشد .
  • میزان جرم کثیفی: هرچه جرم و کثیفی بیشتر باشد یعنی دچار جرم سخت شده باشد و نیازمند استفاده بیش از استاندارد مواد و مصالح خدمات باشد قیمت خدمات نماشویی نیز افزوده می گردد.
  • حساسیت نما : هرچه حساسیت نما بیشتر باشد نیازمند زمان بیشتری برای نماشویی می باشد برای مثال وجود ابزار آلات نورپردازی و امنیتی به دلیل زمان بر بودن عایق بندی هزینه عایق بندی به ارزش کل خدمات افزوده می گردد.
  • عدم ارائه خدمات توسط راپل و طناب در قسمت هایی از نما که نیازمند دسترسی با داربست می باشد هزینه داربست در این مواقع بر کل ارزش خدمات افزوده می گردد.
  • نوع نما : نوع نما یکی از اصل هایی می باشد که در قیمت نماشویی ساختمان باید مورد توجه قرار برای مثال نماشویی سنگ های تیشه ای و آجر بهمنی سه سانتی در اصطلاح خدودا ۳۰ درصد گرانتر از نماهای سنگی معمولی می باشد زیرا نیاز به و.اتر سندبلاست دارد .یا همچنین نماهایی که دارای ساختار کامپوزیتی هستند به دلیل زمانگیری بیشتر خدود۲۰ درصد هزینه خدمات اضافه می گردد.
  • متراژکار: هرچه متراژ پروژ] بیشتر باشد قیمت در متر مربع کاسته می شود برای مثال در متراژ های بالاتر از ۱۰۰۰متر مربع قیمت ها تا ۱۹ درصد نیز کاسته می گردد ولی در نماهای کوچک مانند ۱۰۰ متر مربع به دلیل احتساب هزینه تجهیز کارگاه و جابجایی ابزار قیمت خدمات بیشتر می باشد .
  • میزان جرم کثیفی: هرچه جرم و کثیفی بیشتر باشد یعنی دچار جرم سخت شده باشد و نیازمند استفاده بیش از استاندارد مواد و مصالح خدمات باشد قیمت خدمات نماشویی نیز افزوده می گردد.
  • حساسیت نما : هرچه حساسیت نما بیشتر باشد نیازمند زمان بیشتری برای نماشویی می باشد برای مثال وجود ابزار آلات نورپردازی و امنیتی به دلیل زمان بر بودن عایق بندی هزینه عایق بندی به ارزش کل خدمات افزوده می گردد.
  • عدم ارائه خدمات توسط راپل و طناب در قسمت هایی از نما که نیازمند دسترسی با داربست می باشد هزینه داربست در این مواقع بر کل ارزش خدمات افزوده می گردد.

در خدمات نماشویی ساختمان گروه یوستا را یک دوست مشاور و امین خود بدانید همواره آماده مشاوره تلفنی و حضوری به صورت رایگان در سرتاسر کشوربا بیش از ۱۲ نمایندگیو ۱۰ پشتیابان و ۴۰ اکیپ خدمات شستشوی نما هستیم .

نماشویی بدون نیاز به داربست

استفاده از تکنسین راپل کار یکی از روش های ارائه خدمات نماشویی ساختمان می باشد در این متد دسترسی با طناب صورت می گیرد و نیازی به داربست نمی باشد این متد به صرفه ترین و ارزانترین روش ارائه خدمات می باشد زیرا هزینه داربست از هزینه کلی کاسته شده و اشغال فضا نیز صورت نمی گیرد .

نماشویی ساختمان با طناب یکی از بهترین روش ها و متد ها برای ارائه این خدمات می باشد زیرا این روش موجب اشغال فضا نمی گردد و هیچ گونه مزاحمتی نیز برای رفت وامد ایجاد نمی آورد در این روش هزینه داربست نیز از هزینه کلی خدمات کاسته می شود .

نکات مهم قبل از نماشویی

برای ارائه خدمات نماشویی ساختمان بهتر است پشن پنجره های انه و واحد ها خالی گردد و در صورت امکان یک دستمال و یا ابر قرار بگیرید تا در صورت نفوذ آب به داخل موجب آسیب به کاغذ دیواری و کف انداز ها نگردد . در صورتی که نیاز به واتر سندبلاست و دیسکسلر شویی می باشد حتما گیاهان گلدانی جابجا گردند زیرا موجب آسیب به این گیاهان می گردد .

نماشویی ساختمان چیست؟

به کلیه روش ها و متد های لازم با استفاده از ابزار و متریال های مخصوص برای جرم زدایی نمای ساختمان به اصطلاح نماشویی گفته می شود و کاربرد این روش برای حفظ ایستایی و زیبایی نما می باشد .قیمت نماشویی برای شستشو نمای ساختمان چگونه محاسبه می گردد

درباره ی carabinrappel

کارابین راپل گروه تخصصی خدمات راپل کاری و کار در ارتفاع بدون نیاز به داربست.با بیش از بیست سال سابقه کاری در زمینه های راپل کاری وسنگ سابی با مدیریت اکبری

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما

تماس با کارشناس