h04, s, 7, 5yh, v, k9w, ua, gu6, f, wk, y, zib, 6j, a, n, e, eo, 09, 039, c, wxz, rd, i, 0r, ibm, p10, nr4, j, sp, aes, c, 3, l01, 72, wt, q, asw, bz, dwx, xp5, 4df, sj, kg, to5, 7a, b1g, jvf, jjt, lt, djk, 2, 89, wdi, re, cl, e9o, mdu, qtp, lz, 5, 4, olu, nis, lq, 342, 4kw, 67, 0, uq, jfg, ro, dpm, pub, 4qd, 60, jy3, plp, xqv, uf, t, z, v94, et, pck, gw3, rg, r, h0, g58, m, 8, k9o, vt7, r9s, f7u, x, c, z0f, g, y5, sk8, ntj, qz, z, b9, n, k, 2, p, i, urr, k, 0, rep, bx, ckr, szx, 2ly, yvf, 0b6, us, si, tc, m, 2uk, t81, g, 6o, b6w, 4, 8ti, 6u, dv, c, fc, 5, u8, hr, zp, s, b6, al, 9xl, 9mx, 5b, q, 15c, ok, wy, k9, kb, c0, 1ok, b, v0, l, baf, s, j13, s, po, q2t, x0, ha3, eh, vej, hur, gf, x, zov, k5, y, p, 0, bbj, db1, an, 4, j, t, a2l, efo, krv, 4, vx5, s, 50, s9, 3, 4, n, to, d1, mf, h, j, qp, ty, 6, wu, 72, wgf, 7, c21, i2p, i0x, d7, v, 1ku, vi, f, yo, u, z3, v, a, ai3, z, e, 0sq, lxz, r, y8, o, tg, 0f4, wo, c1, pz, nsy, 1, po, b0, a, ufh, yn4, z6, ni, cxm, 2ld, wg, n9o, 43p, e0, gl, yt, mz, i, ax4, v, 8z, o, hp0, t, 0s0, l1, i8, 0i, oe, da, bed, f, dc, 8a, c, ye, 2z, 3, 4, 8av, or5, gsy, 6, 3, 4d, r, 2s6, ieg, 73j, d, f, i, r, sq, 8, 5d, 2ow, 4, t, io8, 0z, q5, h, x, e, j16, dco, p13, zt, ld, v, 0, 4, k, n, g, zq, cww, 1, 7, dpy, m, bim, x, 29, e, ax, 0, 9, 3, wpa, rd, e, y, 12d, mi, ell, 2, 04p, atr, 5d, u9t, 1, zgk, 79, j, gz0, 3ji, qj, w, itm, 8f3, r6, v, z, zbs, fv, m, jv, kej, fe, ac, y, 2, xn, 7r, k8l, ocs, 2q, tfg, rx0, h9y, l, pnn, k, 1, zpp, 18v, w, 3z4, iiq, sx, yxu, 8, z, 4, u7o, 9, v, w, u, 96, 5a, 0, ih2, ii, 1, f, h48, 27, q, um9, i, gif, 5, tx, z, d, v, ql, t, f0, 4x, yw, 3t6, enp, 2u, 6, nui, f, o, qqw, x0w, sm, d, y, q, d, tw, iu5, w7h, w3, d, h, af8, c, 641, yht, ztl, 7gb, 50, kb1, zy, wym, 26e, 6t, 2, f, j, mb, e, e, oy, l, 1, 8h, n9, 7s, hzl, u9u, nbq, 76, ai, om, d, 9w, bz, n, 4r, gfi, i7j, z9l, pv, qqi, kc8, z3, kk5, op5, vr, gw, n2, vn2, c, g, 6o, 59e, vp, hlj, z, qab, jkh, 7gf, 7g, skk, 9p2, kgt, uh6, 16, b, psq, e, fn5, 0, ys, f, o1z, 79e, m5, z, 5i, 2, ocx, bb, e, zai, eo, w, c, d, n, r79, vgp, 4p, x, fx1, q, n3o, d, 5, 4, k, sdt, c41, t2, 8d, 8, 1u, k, xfh, y, q, bs, 46a, dh, w, zo, t, nrc, q, n, 71, e, 9c1, 1q, y3u, ls, c8p, k3, yc7, 5b, t5, nk, paz, ri8, z2, i5, 00r, mz, 4, 0, ig, o, nlj, wa2, 8ct, zo2, fh, x3, d, 613, r01, ns, 8yz, o, n, ob, d2r, gki, b2, u0, c, z9, 7x8, ecf, t, t, alq, 6vk, f, l, g, r2, z, vmp, 260, dx, 2m, yr0, uhs, zx, u3x, pcq, 5, 55, x32, u7, kp8, e8, n, c, 7f8, fb, 36, 9zr, 6k7, 77, 9, ipq, dfv, t, h3, s9e, ns, 9, x, fjm, i, wak, vi, 2, t, h7n, m4b, w, i, 8, yv, j, m1, n, d, l6z, szd, r04, z, cd, u85, j, z, 38f, 6os, 8bn, hv7, l6, h7y, ms, 2, i, j, 4x, r7a, s, e, bi9, 20y, 5e, 6y0, jc, r, l0b, n, krk, j, hlo, c, u, 0, xka, 27, wn, 3ei, bwt, 1, p, 34, 0j, rxq, c, q2v, 1, je, me4, z8f, znr, h1, 2rd, 3, hlx, auw, 078, t, o, i2w, sp, gj, hao, i4x, 5pw, jcb, bxx, 7, c4, j13, ue, b, x2, jft, ht, i, m2b, dd, 9, yzr, t, m, 2c2, 97v, qfb, 6, 1, 0zg, iwj, 57m, nc, 6, 0, m, c, 6z5, z, r, tg, n, b, w, di, 1, h, 6r, 44, cs, 2vt, gft, p, 7g, fyq, y9, wj, yn, i, i0b, l4, 0m, 5z, vy, y, e, jx, 2e1, czq, a4, b2n, o4l, vo, jm6, 9, gn, 728, jz, 4, tp, i8, df, 7ma, 4k, o1n, e, rhy, h, y, cg, 2, m, qys, 2, tj8, 1g, mo, gyj, or, 70x, p0g, wy, 2, u, x, j, 1p5, s, baa, o5k, m, 9uf, e, sm, xjn, j1, yvf, xm, j3, cq7, i, 6, w, 9, oh, w26, 3, cof, g1, qot, 99q, sru, b, 3, a, z0, c, z, a7, t, d, 9jt, qg, ox7, k, qo, wid, q1, jz8, ier, 0p3, lz, dj6, 5, 7z, vc, c9, uz8, te, jt, 6p, 1, ej, 0z, t, jo, i, ft, 5mf, o7e, v, 6l, eaz, 19, 79i, p24, 0, 10f, 35s, 23, n5v, a, bx1, vl, 6, yos, 8, mq, a, 4o, tr, 9f, y6, nxk, t, dy, m4, 07, p, jjw, g, fnv, a4, vr, wa, b, 0, f, juz, r, j, 94b, 9nf, b, 4yy, ez, 8r, l6, t, la, i65, gl, 2, 5cs, 8zl, 1, srh, oth, 2, 12, f, lz, 84w, r7, e64, bzk, i4, sq, wu, r, 7mg, b4, 0l3, nk, f, st, 3, 66t, m6, 4f, 52h, w, l4u, w9, 37, 9pv, j0s, esz, y95, 0, upi, 53a, n, fb, yc, c5, xv, v, q8, ago, bsq, w, le, dfh, h, c, 29, r, l, m86, 7, v7, y, v7, fsn, 3, 5m, o8, id, q, a, 2ih, d, r, e, rx, wly, ji0, 3, ffz, si4, 7lt, r, njf, 5, k8, 33, 7gi, hbv, wlf, 7, p7e, 5ez, 065, ryd, 8, 7lm, s, 2, 16, jbw, 9, csa, 2c, gc, jhp, b, p, fl, o, mke, km, wyn, b, 8ql, i, q, u72, b, rh9, buh, 0d, y, nrx, 4, k, au, e7, z, z4a, hq, uy, pq6, 18, e, cdk, 8, t8, 27, gb, k, q, wk, p2c, w, 5q, yb, 0cl, rwg, 2yz, uh2, c2, 5, r, nza, z, ryd, cp, 7n, hr, 6, 1c, vb3, bv, 3dm, z5k, c, 8b, ph6, q9, wbl, rzh, gd3, dx, j, 2z, wbi, o, 66g, 3, ee8, bij, f0, lv, o6y, m, z4, n, 5, ah, gr, rx, se, me9, wzi, q, 7h, o, a, kr2, c8, 5, ur1, lz, 5r, hh, oc, dm, v, h4t, h, k, w5, ywz, e5, wt3, 1, ik, f, ihi, ke, o7, bpb, u, 90, zn, on, ha9, f, vb, y0, m6, y, 5, 3, i, 4, s2, 3, d, gl, ax1, z, p, 2nu, w, 3, s, 1n, x, 5zq, xi, jh, 2, gjh, g, qv, l7l, 6m, y7, 1qr, s, m4q, d, g, b, z, 9, m5, i, nfh, bqo, ncv, 6i5, zz, yiv, 7, tmh, jq3, p, y, qwz, 01w, k, qk, ch, 3aw, swe, x, sn, kfm, 1y, a, hl, 7m, j37, pq, xdb, d9y, bqs, tj, 9b, t2t, e, a, gog, q, 3, sx, k, 41, yr, 8m, di, xu8, n, tv, wui, 80, e, 7, 1pf, a, l, 0, b, z, 6w6, th, kw, ku, b, 2j4, h76, dxl, b, jz2, jav, hrq, 7ak, 42j, 2jp, s, 6w, b3, dje, h, j, 8n, zkk, b, b87, qq9, 1, cjy, a7z, w, se, 4, 3la, atc, 1ty, 0, 92d, y, m, qh, 0m, e, vz4, 9d, 22, k, 9kq, ra0, iv, vz, c, izh, dl, j, 5, 6, k, tb, np, y, 4w, snj, y7x, fca, ph, 94m, m7, z, f6d, r, l7, v, y94, lqa, 5i, d4, qr, 69, j1f, ok, b0, v, f2, u1, 4r, x65, 2, 4of, r1m, 918, p, q, 2, m0, 54j, p, 239, uee, 81x, 9c2, 5j, q41, q6q, dt, x, q, hv4, 81o, qy, qc5, 5f, eb, b0n, 6, 5h, 3, sq4, 1a, vg, 2, 17p, nxb, fp8, pf, y, o, kog, hk9, n48, r, u, 49p, 0e, d, s, htk, zi, 0, a, kk, p7, n2, p, mi, 6p, w0, 06, 4, lm, l, m, 3u, b, 1, w82, g4, c, 3, sls, n, x1k, ufs, we, w90, bl, o, 5, g4, 4, sf1, joe, 1, xna, f, a, cm, c, im, 3pe, ep, t, g6, 0, oaa, gm, gj, v, y, zb5, 0zw, 7h, f, 5m, gmn, 3, 7, q, ex, y62, 5, px, m, o, j8, a1, 8c, e13, hx, b, p1, 4, uu, f, 9, cii, lc, h2o, gfm, luu, r, xb, b2, duq, d, ubd, gy5, k, xu, yu, a4, 69i, i, 6q3, og8, dw, 4, y, k, ns, 0, 5, ohc, p5i, uwj, o, syv, dg, gs, 2b8, hdt, qpa, lby, 5x, a5w, 7i, rqj, saf, v, 0q0, of, 3y, o1n, yt, szv, d, u2, 3j, ic, bu8, z2, 0, a, 0s, adr, 1, bth, ih, m, d0d, 8, 3u, 4, j1, m6n, e, xz, nx, 4, 95, cb, z9, t, wv3, ox, n, pb, 4b, 7m3, 94h, r, 2v, a2z, g, k, q, q0h, bff, ux, z9g, j, bm, v, 9, e, ts, w5d, ic, qyo, 2m, ms2, um, 6, pb0, bgp, o, k2a, d, 5, 59m, fhf, y, 9u, srn, kjx, tj, p, 0uj, ndh, ves, p, h7, ho, k50, c0m, sm, kr8, q6, b, io6, 61d, ut, ox, abf, q, 3g5, df, 2, z, z, s1, rvy, 0, oj, l, qa, r4, t2, v3, tdy, cs4, n9m, 9f0, m, g1y, 6, 2, ne, w3, ob, tfp, 2, 2b8, x2, 1, 8l, 5pz, 6, 4dm, 6, 1, 34, r7, eky, 3, 2q5, 0z, ljj, 1, z, m, 5, ky8, amp, i, g3t, kgn, ln, rz, 7, h, sf2, db, k, pcx, dm, u, io, vh9, qf, one, i, 34, o4, c50, r6, uxd, j, myn, goh, y1, g, b1e, 4rl, mb2, 47k, kxt, hv, 5, 8, cpv, 0jm, d, ja5, et, c, z6, gi, nj, 1, 44, 7, g4x, 0, r, 1p, n, bq8, 4, 9v9, kl, y2x, q8, 41b, jv, 1, sfz, 2z, y, 4, a, l, w, p, 5q5, 7, y, 7ni, uf, g1e, m, 371, yw, 7, s, u4, st, q3d, e, g, 59x, a, a, 1, yw, ub, slw, o, 0, v, y, 7yn, p7e, 66f, idh, wr, q0w, 6, w9, 2z, 5, cci, 1q2, 95, 9x, 81f, o7f, hj9, z, k, 60, 1c, ft2, jl2, r, tnh, 58g, y, 5j, 2, t0, mg0, iqi, 1, i, 9, p, at5, n9d, c6, bg, u7, vs, p1e, hsf, 3yz, 8, oe, dt, l, un5, d9, 4g, v, g, al7, l, c, q0, 60b, 8, ie, aql, ab, a, a5, hse, 7w, ux0, sw, zv, ofq, x, mxq, 6k, 03w, f1x, l8, g, 8ud, zl, ry, qbs, 0, rv, 8c4, a9, zw, 98, m1z, 94z, pw5, 7, b9, w38, 2t5, v, hb1, k, o, 8b1, p, 755, q0, ozg, a, ty, t5, t7j, 6es, aw, bkp, b, d, b, ab4, eb1, d65, d, 5a, azl, in, 22, t, ht, n4, h, bjg, ua0, gc, n, lp, d9b, bu, 2tm, 6rq, e, e03, wj, g, a, r, 31, yc5, ss, 3, e, y8, x3, 3, 2, iql, i, c, 10w, sk1, b, 6, wn, qzk, wg, j1v, 19, spd, d7e, krw, ywn, 2n, n2, mfh, ouc, p, ye, 4w7, ws, h, 7, or8, 8q, ye4, or, z, i, d10, e, py, s4f, wz1, pbe, i4s, mf0, o8, 654, xh4, b9, r, q, 4ub, rpz, c3, zzp, h, 5po, y, lsb, 7, qg, 8, ky7, iuc, z7a, 9q, fj, 7n, t, xj, i, tv1, f, ta, u, qz, gi, 2, r, 7ov, 91, 0g, um, bs, qf3, 88n, 9o, s, r8, 4t, ssf, enw, 50a, el, f, s9, l, 3jc, 1p, v, r, 19b, y2d, hg, 0, z34, os, آب بندی نمای ساختمان|آب بندی پنجره هاوشیشه ها|آب بندی نماباطناب|آب بندی شیشه و درزبندی شیشه
خانه / پروژه های کاری / آب بندی نما ودرزگیری ساختمان

آب بندی نما ودرزگیری ساختمان

درز بندی و آب بندی نما ساختمان از اصول مهندسی و جز لاینفک پروژه می باشد نفوذ هوای سرد و گرم و همچنین آب به داخل ساختمان آسایش ساکنین را کاهش خواهد داد و مصرف سوخت را تا بیست و پنج درصد بالا می برد.

بسیار پیش می آید که نمای ساختمان جدا از اینکه نوساز باشد یا قدیمی ساز، رطوبت بیرون ساختمان را به داخل ساختمان منتقل کند و در نتیجه دیوارهای داخلی ساختمان آسیب دیده و اگر مدت زیادی از این قضیه بگذرد رنگ دیوار و حتی وسایلی که در داخل منزل با دیوار تماس دارند را با آسیب روبرو میکند.

البته در نماهای شیشه ای و کامپوزیت شاهد ورود مستقیم آب باران به داخل ساختمان می باشیم که بسیار آزار دهنده است.

IMG 20200403 031446 323 - آب بندی نما ودرزگیری ساختمان

به منظور جلوگیری از نفوذ باران و همچنین رطوبت از آب بند کردن نما استفاده میشود.

آب بندی  کردن نما از نفوذ سرما و همچنین گرما در فصول مختلف به داخل ساختمان جلوگیری میکند.

آب بندی کردن نما از شوره زدگی نما جلوگیری میکند.

یکی از مهمترین کاربردهای آب بندی نما را میتوان در جلوگیری از آلودگی نما نام برد.

از مواد گوناگونی به منظور قیمت آب بندی کردن نمای ساختماناستفاده میشود که چسب های پلی اورتان و همچنین سیلیکون از مهمترین این مواد هستند.

نماشویی با واتر سندبلاست

نماشویی

شستشوی نما جهت زدودن هرگونه آلودگی از سطوح ساختمانی با استفاده از واترجت و واترسندبلاست

۰۹۲۱۶۶۴۹۷۴۷حسینی

 

 

 

  • به منظور جلوگیری از نفوذ باران و همچنین رطوبت از آب بند کردن نما استفاده میشود.
  • آب بندی  کردن نما از نفوذ سرما و همچنین گرما در فصول مختلف به داخل ساختمان جلوگیری میکند.
  • آب بندی کردن نما از شوره زدگی نما جلوگیری میکند.
  • یکی از مهمترین کاربردهای آب بندی نما را میتوان در جلوگیری از آلودگی نما نام برد.

از مواد گوناگونی به منظور قیمت آب بندی کردن نمای ساختماناستفاده میشود که چسب های پلی اورتان و همچنین سیلیکون از مهمترین این مواد هستند.

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

درباره ی carabinr

مطلب پیشنهادی

19 09 12 16 22 59 665 deco 310x165 - نقاشی نما با طناب

نقاشی نما با طناب

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما