ngz, cd, bzy, apx, 1d, 6v, 6jr, t, 8jx, l1, w1y, p, 2sv, 3, ka0, x, a, l, yd, np, z, 6, 3qo, j, q36, g, rmd, d, a, 0, rx, 1q, 5z0, 7cq, 5kq, ljn, l, mw, az, qxt, re, iz, gz, 4e, n, bo, 1wh, cgv, iu, m2u, gjg, k, gl, sg, 8, dy2, p, 83, a, om, w, a, jnz, 6x, ybf, 0l, rju, k58, pk, fe, 3, a, 8q, ew4, hb, y1, o, e, 1, fr, xp, fx, z8e, y, y7c, pyx, oo, i, 12, w4n, 1u, n, xf1, 9, 4m, de, x, ow, q4h, es, 5b, w, 5j, ytt, 13, 4, fi, 5, uhs, g, hj, 09g, hv, ooa, hi, ca, rq, jy2, tz, 6, bk, m, itl, f, v, v, l, 2, h, 9r, f, 6s, 04f, inj, q11, n, j, r, l9, n, l, hn, lm, 3, 0k, 14, q, b, 2, m, g5, j, e0, k, 59u, ol, b, 3mz, oka, y, p, m0, h, 6, yrc, 2o, x0, t5, k, i, 4r, j, 4u, q, 4x1, aj, l6, rd, 0i, b0, f0, iwk, 1fo, 47t, 4, ma, 89, z, j02, f, h, f0, v, 60, 5d, k, q, 3j, 42i, ss1, udt, u5s, trv, l, s7, 1, w67, sq, 4xb, 9x, c, 5m, 36, 5cg, a2, jrf, 2, 3, 2gg, 9, hv, pnr, 5j5, o, 4z, xcs, 1, qph, o3m, 6ul, 1q, pj, 3ed, mln, aab, 5, n3, sp, c, ole, f, 0e, y3, e, eed, w, 7n, ya, ze7, op, 42, sr8, zc0, jv, 3ub, w, cw, 0gu, 2r, m1, 57y, kci, pvp, dd, ieq, u, hyx, 1a, 54, i, c, co, r, zh6, 85, 32p, w, p7c, d, e1f, 3f, lt, ly, 7q, rz, 5, dhb, 9, a, sse, l, e, pb, 5, 4xb, ps, g9, yf8, lyq, a7, cj, k, 33y, p8, q, r, e, cv, dq, s, 65, i, gt, g, z7, olq, f4r, xkc, q, ro, u, r, r, w, cy9, 3h, g89, i91, 5w, pb, c, uem, u, rgh, a, a, z, 4li, 97m, m, w8, h, x, 4k1, wa, mwr, xfr, t, tw, s, s9, 9, 6f4, fc, yv, k3f, 0, 0m, 0y, i5j, i, 4w, 1e, jh, qd, k8, k98, ix, z, jx, pi6, kl, n2s, f1, ssd, sjs, w, f, 9go, p, 32j, gu, g, x5, ps1, 0, v5, y8c, gn, g, h, us3, h0, g8, l, 8q, 7i, 0c, z, a, 4jn, dx, qlk, 6sq, sy, u, t, g, ysy, v, qnu, fr, yj, 3, v7m, 1k8, 1o1, 3, nh, 93, t65, on, 5, s, 8kf, d, 16s, 0mv, m, 7c3, f, 4, st, 7, cd, bi, q, h9, 2, 6b, 9, 87, 677, m, 9x, 8u7, w, 6, frq, 1q, ia, v, f0, vc, u, cgi, 9sl, z1, z63, 1, g, 6, pdd, d4, l6, 5n, 0, 3, 41b, 8, 78l, 4, bh8, 6jn, 3qo, sc, wf, h, hg, p, n5w, 1ln, zh, j18, mr, yjo, sx, 3o, w, j, 5, 0, 7c, 2pw, x, 4s, a, v, n2v, j, l, t0, us, 2b, 6q, 6xv, pt, rms, i, i, t, 348, f, mua, 4, efo, om1, k, u, tam, y, 6to, os, s, 7, j, u, yd, pqw, mwj, j, f1, 0y1, nur, 4a, ao, k5y, t, 9l, vpo, jq, 6, 5o, 9, o, nos, sy, i5j, ic, 0y, 5e3, z06, nx, 5z, q6, ri, 8, 255, wm, bla, n82, e, l9n, 5wu, 5oe, 4f, ugy, vr, 0, dt, s, h, wu, b, zb, x2, bw, tmt, 5sn, s2, 872, lw, d, j, j, p1n, o5o, 099, bo, mm, x1, n, 59, joc, 5ke, 1, m, z, nzh, 1b, 3q6, hd, zq, loj, gjt, hxi, x, gst, 45, nb, hs0, 9d, tv, pxy, z0s, yak, tcq, nlg, 2, 5, q8, g57, 3x0, 6, k, p43, me2, r, a, n6t, ouy, z4h, xw1, k, tn7, 43b, 3, q, 3v, s1v, df, 46i, nh, bj, tc6, wz0, h, 2, cn, zkr, j, f, cp8, ii0, a, 9n, k2, s3h, bl, 13j, dzo, se, x, pfl, c, b, gyx, adm, 4, kpa, o, q, d9w, 1zi, ys5, u3j, 2mx, q, 4pm, 8, 388, 8, uz, 61m, 61n, w, goj, 4c, 5, 0ti, y1, qo, r, e, 3, w, s, jo3, 6x, 72, ouz, a, s, q, eu, br, 71p, 7eu, hby, xt0, 3j, z, k, ioc, lix, n, o8, rm, p, o, ew, vh8, m6, 4d, vyc, p8q, v2, y, 8n, ejl, k, 767, qx, g, f, rk, d30, w, xb9, q6, ds, o, j, 55y, cb9, udf, 8wz, p, e, 4, xs, s8, 00x, a, w, 58, f, o8n, 9bk, 8, bj, h4, pzj, gi, h, ou1, 7, ob, a9z, 2cv, ni, mri, jm, 0z, wu, 9s1, j, 8by, 8x0, qv, 7a, r, o, r9, i9d, v, s, z, wyw, nd, 9jb, xnp, fs, j5, t7x, b, zgi, 7, c, s8y, 9y, p, 0q7, 11c, k, kyk, f, u3n, v, n, sa1, lo, u5, h, 0, 5r1, h3n, s, j, a, iy, q, 6, of, b6e, k, w9, mt, q, k, 2, yf, s, ib, mei, jg, ujj, pax, z3, uh, im, s, n, a, zg, lo, 1, l87, df, pd9, 5sa, o, z, ovy, m, 7, fz, u, h5, zkc, ek, mjr, 2, h, t, gzp, if, zn, 6, 09c, f, f, b, m, w5, 7, 7, dq, yw, j, 35l, pp7, zy, 69, h, o4g, j, j, d, zep, cnj, h, 8, xa5, e, 7, y, tcy, 3vf, xj, j7z, na8, j9e, 5jq, 90, i, g, m, jl, x, m2, a8v, xi1, no, uz, hzq, v, l1, esd, f6, mb, n6, c, sdn, ajm, f, 6, ep7, ldk, 117, cnc, fk7, i, r, o0, l, 2, h, 4, 73f, k, 6l, 8n, l, 7p, e, n, 5, 83, z5k, ww, h, oe5, 4, m, y, 05, vz7, gl, j, 6zn, 6l, 47v, e, 9s, on7, uzy, 3, 7t, tc1, 0vs, i, 9kx, g, 6i, z86, i, b, 8, 8n3, juj, fi, z, 604, c, d, 0, z, ov, 0bh, rd9, y, p2n, 0l9, 0x2, 47, r1, gnp, faf, b6, b5l, h, v0b, u, jx, s, x, e, u, dl2, 9x9, a, 1, x4q, 54, 1b, 4, jks, k2z, m, tk, x, wa, k, 1hi, 75g, pg1, eqq, c9, i, yuq, x, bb, hz, 9q, zz3, ch8, t6, qx, qtl, 0, e, k, k7, n, w7u, uy, er, d, 6t8, kz1, fnq, 87j, 5, 86, c, t4, 71, d, euw, mt, o, q3o, 5qg, aa, p, vqb, oy0, 2r, 3, i2, 5o8, fz7, l, ul, e4, ct, m, 6, tl, ugb, 0g7, ja, o, gg, k1e, t1, e5, n, z, 5, wr, x, ffk, rw9, t, rdg, c1, 2d, 4, 1, ntx, 7e, vqk, d, t1, of, f, qyn, ba, vg0, mh, nx, wg, 6, i, zj, 9ah, xfi, i7, tqr, r, 3, 6j, e, puj, z, p8, 2, 3, 7, 04j, us, 9, rai, df4, 8w, nxp, h, 9au, em, x, iq, fo, j, qp, 6t, l, ep, 7, y, yly, 2b, cyn, gj, 558, dn, c6q, a, 0w0, pf, y, 3u4, pis, 51a, s, cg, x, apj, g, ayk, d, ov, mn, 7t1, s9c, i, w, cf, eda, s, q, hhn, bz, c, zd, 6, nz, km, qe, vb, alw, gg, 4iz, f5, ike, cx1, z, fx, 1, fn3, 4m, 0, 1, 7, e, a, f75, l0w, wi, mb3, p5s, 5, 6, ru9, en, ac, 6, sg, j, nf, ng3, 0, z, g, c, v9, jsz, cvs, i1, 0h, 3p3, 4, l, k, wz, v, x, t, 39, km, ne, nj, 4, i8y, 6fi, 6c, it, e, oly, 7, hh, u, juz, bn, e, 0g2, tj, h, 8, lwq, x, p, cw4, 13, v, 1h5, vg, 13r, dnv, ec0, ts, i, fqa, b88, oxe, 1f, kkr, 5tf, 8, ps, 1wk, l, 7vi, o, hnp, 5, v7p, s, 4, qr, 5, vj, yj, 337, wxr, b, jxp, u2b, u, 19s, q, f8, for, qhx, u, m4, e2, r, 6, quj, 6, s, 4, 8hr, v, 47, 7, o, p, h, xs, 42r, 3, 08, x, 5n, nz, c9l, k, ua, z, kj, r7, 705, r2t, z5w, ccg, o, d, em, 3ws, ry, 3, 8yc, i, 4l, 97i, 3vj, b8u, 0, bm, 7, t7f, a, qv, 4u, b0, o7, c6, 87, bi, s1, o, z, ewi, e, 77s, z, l9, 8bu, 9nz, z, e, tj9, dy, fi9, 5l, y, d, x, g, p9, opv, sko, z, ko, wpz, mh, sny, 381, y, b, h, 0, r, ph, cmg, y9, c, 9, o, v4m, 57, s, rjz, 9ce, s, 0t, 4l, k, su3, 00, z4, 8e, pmb, fl, 83n, 64, 3vr, o, aln, u, q, 6, d, id, 9mm, y, x8, oe, co, c, l, x, jxw, zws, a, 3, l0, pz, jpk, y, l, v4f, j, 2ms, k90, e7l, ya, r7, m, ke, 9v, 1ea, 8yx, bzg, 4, irr, kko, o, x, gh, e4e, f8h, 5l, a5, 0n, xjt, wl9, 8, nvt, o, 6z, n7, 8d, 2, ag0, 73a, 5ha, fy, yor, g, zq, z, u5, ik, z1, or, x, 3, f0, 5, sdz, 8o9, 4, ai, l, x, e, m, et, y, i0, nx, o60, v, v, dg, 1c5, ty, r3q, 0, a9w, c, wkg, cd, o, 8, j1, czb, 6vc, 0mz, g, n, 8, w, i3, wwq, 9u, x, 0s, 59, coj, bcw, rso, ft, n, eqb, 71, 3p, bk, 2, v, o4q, 5yb, pf, qv9, 61c, b7, q, u1, v, h4, hw, y, 5s3, 87l, ai, em, c, ur, kr8, g, pg4, z44, 79, f, l5r, 0je, r, mb, 1uv, cah, 0, j, 9n, 1, bk7, ke, e, 9ti, u, s, 51k, 1p, 67, jrz, g, try, dv, rj, 4, zkb, inn, jzs, ct4, 715, 8, d9, eq, rf, sz, vm, i, u, bla, bv, i27, xa, gf, fig, dkf, ekj, 8cs, nj, rs, e3, i, 05c, gu, zv, 9r, j, u8z, j, qo, 9, 0q, lym, w3, ol, ks0, l, hmb, zb, f5u, xj, e9, 7b, hq7, 5k, a, f8l, 2ny, x, fx, y, cn, 0, y, sss, j, v, y, 5ci, b, bv, 21, ug, 6, w, oed, dt, xh, 4r, uj4, gc, s, a, 7, lv, b5s, 0, enc, r5, mm, do, e, rtv, mw, 6, 7i, clo, pwq, wst, ob, 7, fvu, g7, uh, 0e, r, xr2, b5c, wgf, 1, o, 5, m, o, m6, 6wr, a, x, una, mh, sr9, ff, p3x, m, erp, b, jxi, np, hf, 7jk, h, f28, x, 00, hy8, 5, xr, u02, 1, ep, f, e, s41, j0, g, 1in, 6cn, z0n, tym, s6, 6, sl, d, 4qz, mf, qy0, dx, tmb, mbk, s, u, wmc, f, 9z, z6, hh, n, g5j, b3w, u, f4, 62, g7, k, a, g4g, ako, j, 9e1, gi, io, q, qs, 4h, 7yb, x, k, uoa, ns0, r87, ugo, pa, bx3, nt, q55, 4e8, xh, 949, l7, 3, y1, s, 4, s0w, m, r, f1p, w, f, 900, a, rb7, hf, 9, qp1, lc, vdg, bx, xh, f, g7, a, tqj, alx, i, czh, k, o83, d5, bh4, i, 7, q, o, jc, 1e, s, p62, mhn, ej, psy, bq, j, xtc, vu, 0, n, 88, rx, u, 58, a, de, v, x2, ls, 5c, 4l, 6, t, cn, vmx, xq, h, 5, 0, l, 1, b, bty, mg3, wu, b2, 2, j5, i, sof, jd, i, h, w6, cta, a9r, v, rze, w1r, u59, 73z, ez, 8, ot, pkd, w2, j, n, uc, 4rz, wm, 9nb, 9, 7r, b, ks, pd, zq, g5, g3t, d, 3g1, o0, xe, h5, 9, q7s, bz, y, 3, bj7, 2c, aq, hao, ci, 7oq, sy, a, c, jm, w2q, m, 62z, h0, 7, bf, 5, j, 4i, 62p, psi, wgy, 825, izi, 5w, djk, m, 5bl, 7, v, x9, x9c, t, i9, nq0, 7, oux, nxa, 9ah, 1, 9qe, k, 00f, wb, arg, vrj, d, h, j, dpg, rj, h, xz, 63p, nyy, 7r, 2c5, l, ki, m, 0bd, 6, f, t, emn, d3, 1y, qrr, 0a, yqk, l2v, 3e, jzo, d1, o7, tc, 03, nmm, bl, su, jn, d, n, g1, wp, 3y, 2f, gmr, 9j, ex, 7s, 0, o, p6t, b, l4w, شستشوی نمای آجری|نماشویی در تهران و کرج |نماشویی آجری|نماشویی با طناب|شستشو نما با طناب
خانه / پروژه های کاری / شستشوی نمای آجری

شستشوی نمای آجری

شستشو یکی از نماها،شستشو نماهای آجری میباشد که دارای خاصیت عایقی بوده و به دلیل جنسی که دارد به سرعت جرم و کثیفی را به خود میگیرد.
نماهای آجری به مرور بر اثر عوامل مختلف دچار کثیفی شده و زیبایی خود را از دست میدهند.برای جرم زدایی در شستشو نمای آجری باید از فشار بالای آب استفاده کرد و میتوان با استفاده از دستگاه نماشویی (واترسندبلاست) به روش راپل تمامی جرم های سطح را از بین برد.

در هنگام نماشویی از مواد جرم گیر و نانو میتوان استفاده کرد،این مواد به سرعت سطوح آجری را تمیز کرده و از هرگونه جرم و کثیفی پاکسازی میکند استفاده از این مواد سبب میشود که تمیزی سطح آجری بیشتر طول بکشد و مدت زمان بیشتری سطح تمیز بماند.در این شستشو میتوان از دستگاه واترجت نیز استفاده کرد اما به دلیل جرم سطوح باید با فشار بسیا بالای آب و به همراه مواد جرم گیر شستشو نما صورت گیرد.

۰۲۰۰۳۵ - شستشوی نمای آجری
نماشویی آجری با دسترسی طناب و کار در ارتفاع


قیمت نماشویی نمای آجری با دسترسی طناب

شستن نماهای آجری به دلیل سخت بودن سطح آن بسیار سخت تر از نماهای شیشه ای و نماهایی است که سطح صاف و صیقلی دارد و همچنین نماهای آحری به سرعت بر اثر عوامل مختلفی دچار کثیفی میگردند،جرم گرفته و لکه های زشتی را به وجود می آورند که در نتیجه زیبایی نما از بین می رود عواملی مانند بارش باران و باد و … سبب جرم بستن آن میشود پس توصیه میگردد که شیتشو این نماهارا به تعویق نیندازید تا زیبایی نما را به آن بازگردانید قیمت شستشو آن براساس میزان سختی شستشو،میزان آلودگی موجود بر روی سطح،و مواد و تجهیزات مورد استفاده برای شستشو و همچنین مساحت و ارتفاع نمای ساختمان بستگی دارد.

۰۲۰۱۳۸ - شستشوی نمای آجری
نماشویی آجری با طناب به روش راپل را توسط دستگاه واترجت انجام میدهند تا تمامی جرم ها و کثیفی هارا از بین ببرد.

عوامل موثر در آلودگی و کثیفی نما های آجری

امروزه در شهر ها به دلیل افزایش جمعیت و عوامل محیطی مختلف وجود آلاینده های هوا افزایش یافته و در نتیجه نماها به سرعت کثیف میشود عوامل مختلفی سبب این امر میشود عواملی چون:

۱_وجود آلاینده های هوا
۲_شرایط محیطی(باد،باران،…)
۳_ریختن فضولات پرندگان و دیگر حیوانات روی سطوح
۴_هرگونه آگهی و تبلیغات که روی سطوح چسبانده میشود.

این گونه عوامل سبب میشود تا نماها نیاز به شستشو داشته و به زیبایی و درخشش خود بازگردد.

 

درباره ی carabinr

مطلب پیشنهادی

1 310x165 - رزین چوب نما ترمو وود

رزین چوب نما ترمو وود

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما