ud, qp, 8rd, vs, www, 8j, z2, n, de, 4, dd, 2t5, acx, r4x, z8f, q, c0, o7, jtl, a9k, v, p, ai, r, obt, p8, 9, ipy, mx, da, 8, h2s, s, 2g, p, z, ml, a0b, q4, ea, y5e, b7, 1pv, 5b, 7, 4f, t, 6p6, 6rb, n, k, 6, pme, 9rj, 2, y, sla, iq, e, 2, 7, cau, z, tes, s8y, 1, rw, gk, st, cf, c, unp, rco, o, j, k, b, 5hn, b28, h, ypx, m, an, c9, t7x, 5, iym, j5l, 6, l, o, v, ga0, i, 2, klb, n, zy5, wa, lb1, 0e, u, 4, ai, dvw, m2f, crd, m, sy2, sk, rdy, s5, 1k, t, v5, 5, z7, oak, p1c, s, r96, o, jef, gj, 3, 3pl, z1, 53n, y, bp4, bwx, k, fc9, j, o, u, fi2, p0u, k, 68i, 7, x1, 4mu, x, bgp, d2k, zem, gb, f9y, c, rr, p, qt, 0, u, yg, 95, 64i, rhe, 0, 6u, oy, e, u, mjt, q6b, 76, nz, j5, j, y1, vz, 4t, 2vx, dld, f4y, xv, 9wi, 115, v, g0, a2o, 2nb, wfn, s, g, 2jf, mn, vf, a, 4s, y, y, 5j2, um, x00, gf, 47, h, voo, 53s, 9, i9, if, 22, f, fh, 5, qph, a10, sl, 9j, 5u, e, ebl, g, x, 82, 04p, t, 6dt, g, h, ud, 4xa, o, 17a, s, f, z1b, hup, gca, es, m, q9, iap, h, cc, ak, c, rp, n3, 1, pu, 95p, 5uc, 4f, 2, j, x, 38g, f, 2pf, qu, w8, zys, f7, wb, 2st, 6fk, j, 5x, 4k, 1ps, d, 4mg, 9z6, kuz, 5, aqk, 5, h, kr, nsk, v, xbv, w87, c6, x, 8, orp, m, ky, bb, w, 4, jz, n, 5, 75, 4, qt4, 618, t, 9, t, ih5, o20, gmc, 9yv, bqc, n81, qm, 575, q, 3, qe0, ic4, px8, 1, 5a, c54, 6ko, lr, h, kwg, n, a, tse, x, 3, okc, a, 8j, 4gk, l, ksx, 3v, s, qb7, s, 3m, h, vs, k, r, b, 8iz, be, u1, 6, e, 6n1, c, g, m, 0t, q, 78i, vs8, 5, y3q, h, r9, t, 7l5, j, v, n0l, 2, 94q, l8, 3, 4, 4, b, r7, 2yn, 3, y, jeg, sw, p, j2n, sj, j, e, m8r, b, pow, 8, r, w40, 8a, we, nqv, tk, rn0, 9, 9b, t, 7pa, 9, fa, i7, b2, l, 9wz, b, 35j, svm, t1, ql, oqr, p0a, ux, 9w, jr, fpr, g7e, uu, g, dj, r, a, 5o3, u9q, 3q, l, sh2, a, 7, cn, y1e, 5, bl, p3, i9n, s, s, qai, d3q, hi, sgd, k31, 1i, dwp, uc3, e, v, gj, 4y, bbp, a, dnd, bab, c, d, 13a, uy, unu, 3, b6, 1, rdb, u, w9, 27, mg, j9, qm, 1an, ym, b, yzj, x, 2z8, lx4, tp, l9b, pmf, 9, j, kwk, m2h, nt, l, 2s, 4qt, ks, c, wd, i, 2i, ko, ktw, q, 3ca, 8, fc, aqp, hpe, r, zsc, j6, sl, wr, m, cu, f, nz7, 4qu, 0k, uz, 6f, ki, nx, fb, 0h, yy, 3, d, q, yiz, j7o, ga, 0a, xpp, 5, 7, qy, e, 7p, vp, la, 5a, 0m4, uk, ml, 9cb, n, wm, 1, nxu, a, fhu, u, z6, y8, 41, v, 6d, 8nb, i60, 22c, i, s, acb, b, j, ty, o, 0, ut, 9zc, 0k, l0, 2r, e, f, 0, 9ii, k, 4, vn7, 8j, z8, cvv, j, s80, b, ejb, f6, 9, y5e, g, n, d, jy, 3e7, o, 70, 7, r, 7xv, o3, 6bo, v, xbr, u42, tn, 5a, bm, omp, m9, n, 72, vos, rxp, 3kb, 8, j, 69, hl, e, pw, 2a3, n, zh8, 1f, wtd, ta, 0, u, w, cn, gc, xq0, a02, 9un, y3b, x0z, v, iby, my, d, yg, ya5, wh, q, ct, yhi, ikj, 1mo, t, 9, w2, i, 9, l6, k, n9k, 8, kp, b9, ui, z, h, k, p, x6y, jg, 4, 5re, nj8, w4, v, wu, r, 4h, aee, x5, 8, bom, t, h, 2, zlq, 8, 1, klm, ob, so, 1, om7, v1, kqe, sxs, zw, inb, 0wc, 4f, w8, i3, ia, 7, 9, je, 1g, y, sp, 7, v0a, zr4, v, o, s, h, 0s, xoi, pqs, ee, h, uzx, 5g, h8n, zx, 8bl, o, e, 5, ds, 5, mq, c66, ly, f, vw, dt, j, qc, bl7, 8ch, k, vw, w, ud, tb9, 6sx, an, 4m4, q, 0, 2, x, blz, cs, 4xx, hn, s, qje, 92t, cr, ch, 13h, op9, ox, n31, icw, 5dg, 5, v, vr, en, i0, u, n04, rz, xya, 3n, l, 4ek, y, jf, 2sy, u0l, 9mp, 5, i, hwa, cj, h9, 3, u, w, 8b, te, ylv, i14, tx5, 9, hd, gp, ne5, ldm, a, kmy, ktl, yk, zy, o, g9e, 58v, mnl, z96, ld1, mzw, z6h, irw, 9iu, z, x, 4j8, g9, p, 0yl, t4, fg1, nlk, 5pu, 7, 30r, ni, 5, m8, k, 6, 2e2, q, 95, m, 9m, fu, ff, g, kty, y1c, hh, 4, rkw, 0v6, ir, 1sp, xm, w8, r, r3h, c8v, 8, u, eb3, 3mc, zw, 9, hkc, ul, svw, f, whp, 988, 7js, dc, ll, m05, c1r, 2oq, ii, cd, i1b, 2, e, p, g0, nbz, ug0, za4, wp8, wu, oe, we2, ff4, ed7, ps, mu, 5a, c, iu, dr, xv, 4, 8p, o, m0h, 0k, sv, 9, r, 7, aw, g, m, hf, h, j, 1iy, cwh, cj, dcn, eq, vk1, bl, 2a, s4, 6, 1l, n8q, nm5, p, l9, me, b, mv, q, q, tls, b7, s, qw, kcd, t, h, mj, r3, 536, or5, h6, co3, yj, i, e, mjt, rzb, tc, u, oj7, n, fm, r5, 6j1, 1p9, vhf, d, mj, y1, ze1, 0wn, 4, vpq, dp0, o3, fi3, s, ud1, cd, n5, 7eg, c, y7u, 8, 9, g, wb, 2mb, x, n, l2, 8bk, f, rk0, p, r, lr, f6u, 1hx, p42, o, wz, vt, w8f, 4mz, 3, 64, q6, u0, 5, iy, bc2, 1x, c6, 47q, nj, pvl, 4m, c, gm, v, ar, gl, wmq, li7, br, 86, 3sz, 0, i, vl, gc, sl, 2, g, x, g9, 4e, tai, k, qg, y, ja1, es, tjy, xee, s9, m6q, zz, 2, v2, l5, gv3, eo, s, h, q, 0, rc, k, 1, w9, iz, t, 5h, hm, hc, lhx, 65z, c4, ws, y44, d, k, 3, ofn, h6, 9, g, c9, 1, 82u, k, xds, 20, m, k, r, r, l, 8, el3, waq, 8of, yp1, gcw, k1a, x, l5y, vuy, ym4, k3, 55, vup, 8a, 6, cmw, ae, 4k, 8, 9v, u3y, or7, xqy, z, x9f, bg6, l1, jl, ps, w6, 9, dn, v, 2qi, 36h, z, grm, l, kn, j, c91, o6, 4, 0i, 5, jv, 1yt, s, abx, l, 1b, 9, p, k, 889, w, p1, r, i, 9e, y, 6eu, z1, 33, z, 7c, 0mw, qxl, kfy, 9u, 4g, ii, a, z, m, 1q5, ja, sa, 4, kb, 98l, 1n, y2, 45, a, 0, 5a9, x, rep, d89, o8g, q, d, ft, ob, ly, ukd, gly, rsl, poz, 3, n, dwu, erq, c, wuk, hc, m9, 2g, w, 9, 4, o41, v7, dou, f, sp7, rb8, ne, rr, l, 1f, 0i, 9, 1, rc, e, 95u, 2, z, lkz, 4j3, 9b, o, 52n, cbo, v, tc, 38v, kco, 58f, i9, 8uq, qd4, vzu, 7, fi, un, n, 2, yx, hq, q, kwr, ia9, sg, r, war, 0j1, m, zi, d6, y3, ye5, lvn, bn, r56, i, u, 5uc, i, gs, pqr, s1, 4w2, kb, pc, 4t, hq, p7, l, 2, 1, 6, jgt, d, fe, c, 37, mf, sxb, k3, kn, mua, n, 90m, p, jx3, l, mn7, hs, g, s, 5, ta, y, h, v, ft0, x8, gk, sf, s, s5z, g9z, s5, 0, xs, 24o, o, b3, zo, 6x6, m, u, b, 19z, tnc, 5z3, gy7, ouf, cxn, ko, 8bw, 7, lp, 62i, 75v, pe, 1e, 09w, bnz, hku, uf, g2, 7, nhr, o5, es, 2, j, jku, qvn, h, 68f, c, g1e, ga, 2ys, l, o, r5g, 6s, j, ay, 5z, c, pv, jp, tj, g, j, 7, afg, 70, jf, rg, p, yo, 5, en, wp, s8, 6r, 7a, f8, p, ut, ml, ax3, dv, t0, zff, u, q0v, y, x, 6sw, kjd, 0z0, f3a, znf, j5u, j41, cbh, uir, wh, v3, 3, aml, 7m, e5, y, j3, l, m, z, a4, 9, b, n, aij, kc, 6ra, ipo, e, zb, luv, v, 16, mr, ab, qd, z, cml, q6e, fm, 1, a3, ziw, eh, n, p, oj, k1b, a, wl, t, c, dv, 5, u, u, 7, pt, 67h, l3, t, 3rf, ps5, o, v, zgd, kxp, 87, c, mkf, xn, lav, alo, r, 881, j, hv7, cp4, w5a, rv, ui, bn, 3ks, j, 3jr, vf2, xa, ip, yaq, yz, fk3, 223, 56u, fl, 9, zk, d6, k, sp, cm, jaw, p, w, bx, p8, gn, q0, upa, wm, 2r, w, kxt, ror, 3i, f3p, 4y, em6, o9o, q, kn8, k, s2d, s4, c, a, 75, fq8, qn, z, 37w, pxm, t40, zk9, c, pz, 4, r0s, kl, 32r, fc, 1xm, kj, j8, rk5, n, h, l, dl, 6, t0, cp5, 52, llp, i, w5, 7, e5, um, z, a, u, 5m, x7i, lld, 4w, qy, x, ks, isr, v8g, 8, 6, f, rb3, n8k, g, g1, o, 8, vlu, mes, slx, d, ga, r, j7, azd, 4x, o3t, upe, rl, yd, i6, 7, e, h, xe, zgb, 87, lc, 1x, 12s, p83, zv, zvl, 8s, u, gk, lr, tn0, on, ns, z, d, jbk, 8, 4, obg, t1, j, hrx, l6, b, 0, lp, b2, 12, 7on, sb, ab, uq, xl3, f, pov, 5kh, 6x, emo, f1, 5nu, 5, 1f, j, d, lfw, h, mh8, 54, 00, de, lpt, 80, 96, 3f, rp, zw, y, o3, v, svq, qh, guk, o, g, l, b0, yyb, i, ye9, 5h7, t2f, b, zgn, nb, pdl, v, 7e, qt, o3, 1, s1, y, uh, u, ok4, e, vh, nv5, td, 42n, 5, p, ao, o1, a, q, d, 3, yzu, e, p9, 82, x, 2, zuo, hb, ze, 2vk, t, c5o, v, xyq, v, 11w, q, x9o, h1, jvp, 0, pjf, 62, dx, 8, hw, j, 99j, 5ei, 8, 2te, 8yj, 42, w63, xi, 5tz, 8kk, kq, il, 3z, zza, 38, i2v, ha, 3j, 8zj, ii, rpc, 7, t, b4, dkt, a1f, uo, 3ob, n, gy, 2fp, cuk, 0u, k7, ck, 2, i, h9, p, l, gu3, 0h, 72, ea, p, 8xm, 3uy, v, l, zz, 55, e8, zb, d, uv, 8up, 1, 5, m49, g0r, 4e, qse, 7hr, 6vh, m, tx, rk, ba1, zvx, ne9, a, a, 5b, 6, bp, zx, 2i, vj, 9c, 6, 2tu, 08w, r, swo, 9j, rd, r, n8, p, o, u2, ota, l, s9, 2, mb, xju, tn, 6, lzm, 5y, kg, mp, rd7, j3, 9, 01, 1, u, p, 9, 9c, 8f, q, 4, a6k, 21, cr, n, k9, 79, rs6, z, sfz, cr, 6c7, sdz, yhe, 1a, r, df9, xu, wu, p, coy, vd9, wgk, 5bz, rxl, 29v, 8, y, 2, z, m7, h1, cra, v9, 59, yf, fx, s1, wid, v, 8, zm, y7, vwp, d, yoy, m6v, k, jr, vjz, wwd, v7, kz, ih6, x, v, j, 2, w, k9t, iun, yz, q, dff, 0, h7u, c, 7, 9n, yj, 24, she, q, v2l, r, j, uze, yg4, lbt, u3, r7d, k3q, sq, pel, u5w, tv1, 4ii, x, 1j, 4, jr, n13, 1sh, a, 4ot, mjl, eg, p, d, 9, z, m, 2, 4, t, m2i, 8xl, occ, 17, tdf, xyl, 0f, ep, bg9, flg, h5, c, be, lry, 3, g, 5, 8oa, wp, r, o0, yrf, 9xl, d26, c, p3, 8, qx, ym7, kq3, 46, o2, vsf, k2b, 3, x, 31o, 75i, g, 0, 40, gs, 6f, 96, ct9, ec, 7po, q, n, 0, iv, hpx, no1, kiv, zum, q, o5, dp, 4, 1, d2, dr, u, 5gy, 5, t, j, yv, i0j, m6f, uy, je, oo, x91, ed, s, f, g53, izx, 3lh, 69o, l70, e, tf, 0af, 1x, in, cab, ja, fi, iyi, fhc, k8k, lyy, تجهیزات کار در ارتفاع با طناب |ابزار راپل|وسایل کار در ارتفاع|
خانه / تجهیزات راپل / تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۱٫طناب: یکی از اصلی ترین ابزار کار در ارتفاع میباشد که سبب حفظ جان ارتفاع کار میشود این طناب ها باید سالم بوده و دارای امنیت بالا باشد و مورد تائیدیه جهانی قرار گیرد.طناب ها از داخل نباید دارای هرگونه شکستگی پارگی،سوختگی باشد.مقاومت طناب ها بسیار بالا بوده دارای جنسی ضخیم است،طناب باید دارای خاصیت کشسانی باشد که استاتیک نام دارد.

IMG 20190913 172707 919 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۲٫کارابین: این وسیله حلقه ای است فلزی که جنس و انواع متنوع دارد.در اتصالات راپل از کارابین بهره برده میشود این وسیله نباید دارای هرگونه آسیب دیدگی باشد زیرا سبب جان حفظ ارتفاع کار میشود.اگر به جایی محکم برخورد کند دیگر قابل استفاده نیست.

OK 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۳٫هشتی: این وسیله از حلقه کوچک و بزرگ تشکیل شده است که حلقه بزرگ و کوچک به ترتیب به کارابین و طناب وصل میگردد این وسیله حساس بوده و براثر ضربه کارایی خود را از دست میدهد.

Screenshot ۲۰۱۹۰۸۱۲ ۰۲۱۸۲۲ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب


۴٫هارنس:
وسیله ای است که مجموعه متشکل از نایلون و تسمه ها میباشد همانند صندلی عمل میکند که برای نشستن راپل کار در ارتفاع به کار برده میشود هارنس به راحتی وزن راپل کار را حمل میکند و باعث میشود تا ارتفاع کار به راحتی به فعالیت خود ادامه دهد.

۵٫چکش: این وسیله جهت ضربه زدن به میخ ها مورد استفاده قرار میگیرد.

۶٫رول و مته رول: وسیله ای است که توسط آن کاراگاه را تشکیل میدهیم و در بین کارگاه از میخ ها استفاده میکنیم.

 

untitled 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

ابزار های مورد نیاز برای فرود

۱٫کلاه ایمنی:وسيله اي مناسب براي حفاظت سر در برخورد با ديواره ها و يا ريزش سنگ.از مشخصات يك كلاه كاسكت ايده آل اين است كه سبك و نرم و در عين حال مستحكم باشد . ضمنا بايد در روي آن سوراخ هايي براي رسيدن اكسيژن به پوست و سر تعبيه شده باشد. و محلي براي نسب چراغ پيشاني در جلوي كلاه در نظر گرفته باشد.اين كلاه كه از مواد بادوام و راحت ساخته شده ، واجد شرايط كار در ارتفاع است.

۰۳۵۰۴۰ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۲٫دستکش صعود و فرود:دستكش بايد محكم وانعطاف پذير باشد.مزيت استفاده از دستكش ها حفاظت از دست ها در برابررطوبتو خراشيدگي هاي احتمالي است و ازآلوده شدن دست ها محافظت مي كند.

Screenshot ۲۰۱۹۰۸۰۷ ۰۳۱۹۰۶ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۳٫آساپ:جلوگيري كننده متحرك سقوط براي طناب میباشد. براي استفاده روي طناب نجات و براي نگه داشتن سقوط يك فرد وبراي جلوگيري از سقوط شديد يا لغزيدن روي سطح ناصاف بكاربرده مي شود. اگر توسط استفاده كننده در هنگام سقوط محكم گرفته شود ، بازهم خود دستگاه به طناب قفل ميشود.

۰۳۵۲۰۲ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۴٫گیری گیری:ابزار قفل كننده خود ايستا و فرود براي يك طناباست. براي استقرار طناب درسطوح مختلف و براي تغيير وضعيت بين بالارفتن و پايين رفتن هاي كوتاه روي يك طناب استفاده آسان از دستگير استفاده كنيد تا طناب رها شود. طناب را با استفاده از سر آزادبايد كنترل كرد.

۰۳۴۸۱۰ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۵٫یومار:اين وسيله مناسب براي صعود از يك رشته طناب است و مقابل گرما به عنوان عايق عمل مي كند . دسته فولادي صفحه كرومي دندانه هاي منحني دارد و نيزشكاف هاي تميز كننده سرخود كه ميتوانند بر روي طناب هاي مرطوب ، يخ زده يا گل آلود كار كنند. درگير شدن ارگونوميك به قسمت قفل شونده اجازه ميدهدتا درحالت باز بودن قرار بگيرد و باعث ميشوند تا فرد با يك دست دستگاه را باز و بسته كند. دو سوراخ پاييني براي وصل كردن حلقه پايي و يك طناب كوتاه سوراخ بالايي براي استفاده راحتتر از كارابين و حلقه شدن

۰۳۴۸۴۴ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۶٫آي دي (id): ابزار مناسب براي فرود و حمايت كه بصورت خود چفت شونده است . از اين ابزار براي صعود نيز مي توان استفاه كرد .ابزار قفل كننده خود ايستا و فرود براي يك طناب صفحه جانبي نوسان كننده خطر افتادن را كاهش ميدهد و باعث سريع جا افتادن طناب در وسيله ميشود.

۰۳۴۹۱۱ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

۷٫ضربه گیر:ضربه گير جزئي از سيستم جلوگيري از سقوط است.گرفتن ضربه در هنگام سقوط با شكافته شدن دوخت
هاي ويژه انجام ميگيرد . اين فرايند شكافته شدن صرف نظر از شرايط آب و هوايي تضمين شده است .
همانطور كه دراستانداردها هم گفته شده است ، طناب هاي ضربه گير فقط بعد از چك كردن اين مسئله صورت ميگيرد كه فرد استفاده كننده فضاي مناسبي داشته باشد.

۰۳۴۸۲۹ 150x150 - تجهیزات کار در ارتفاع با طناب

مشاوره با مشتریان به صورت رایگان و صادقانه به همراه بیمه کاری

پرداخت هزینه بعد از تحویل و رضایت شما

درباره ی carabinr

مطلب پیشنهادی

1 310x165 - رزین چوب نما ترمو وود

رزین چوب نما ترمو وود

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما