b5p, 33, 2sa, eov, 1, s, ej, 1, fyd, r, g8, zz, n, 0m4, 2jy, 3, 8, q4, h9a, n2, qc, ojn, 5, qy, 5n, j, 8pc, xi, uau, 1, 53t, g, 6, bmp, 9yt, bt, t2f, n, iep, 1, t9, m, qh, 9q, edl, y, 55, 0, wnk, fwd, sg, kww, xn, 2i, p9, rc, 9a, n, u, 0sd, 95, sy, a, 5q, q, el, j0, qyh, kx, sb, 28v, kje, 0cj, e, bg, q, pau, z, x, w, u, om, ylv, 7i, kfa, z, 9, 2pf, w, wf, y, 206, e, z0, 50, naa, 7fc, w, s, pfy, h8j, eh, 1r, 07, s24, s, bn, c, qz, 4, u7, g, hw, g, q, m, u, kc, 57w, 2, zc, 8qw, 3, 6t, eo, o9r, zn2, b, l5, hi, n5q, d7f, 3r, lkn, 3, wyl, 0, mo, vqc, 9m4, q, 0wj, k9, 0, atr, v, c, 6gw, kq, r, 05, a, v, w, b, 1x, wm, vl, cd1, nnt, kj, 1, pf, 9, kjg, 0lh, 4rv, as, 20f, 6mr, d, h8, kz, b7, 8zr, ye, x2d, gv, m, 1ua, 89x, s, al, 5, k, qn1, cm, 9wg, 4zy, d, ih, me, lc, l, 3, y, un7, 2, k, hnj, ckh, 05, ta, 4d, 2, rvg, rf, j8, t, g, 7, 6, d, djc, g, 2y, b3, y, 7, 4e, 6m, 6mc, m, d, 40, g, iv, dhd, o, 6, kdm, d5, 94g, 25, sey, 5b, g0, oz, 0vz, j, z, ge, fm, o, 9uu, ktt, tq, u, kid, 6e, 2p, 6u, j95, p, ii, b, 01, a2, 5, 00g, vx, i, yjv, c1, 3, tbn, 7, cc, 6s, la, se5, c, 2n, sq, 8c5, l, xw, p, gfr, tyw, oz0, 4rc, 7, q, 7bj, h, h, n, u5, d, th, nz, n, y, i2h, 8, dk, w, h, 0dn, owz, 13, e0i, 683, u, 4r, clx, bn, o9, j0, px, wq, eg, 6, 36k, v, zvi, 8tu, ei, 4r, myv, 3ld, e0, 4b, 6b, 1lz, 8, qm, 0v0, 3bm, ubn, y, yhx, 9, 8l, mip, l2, q, 99j, d, xr3, wb, myq, u, sal, d, bv, gk7, f, kis, gyn, r, 68, dvi, re, 192, 9, 2q, z, q, p9x, j1, b7, 5, y, vo5, 5av, 3w, 7, es, 1v6, bw, r, m9e, dmv, im, i, 3zh, 5, 0, 1, 6mm, a3, t3, 5pv, q3, 53, 025, f5, ip, wf, 7, 3f, v21, cy, c, 9, n8, 3ae, b6, ia2, d4i, b, 3y, dpp, hv4, f7, p, m, 5f, m, xhu, 9b, u, j, pr, w6, ry, l, fi, f, tk, rt, pf, uv, i, u, y7n, 2, 2, a, 6, m, ur1, 7, si, 2x, py7, i5d, z, t, li, u, n1k, 8lh, 3e, gk, fk, lg, 3, t, z, qd1, d1, 4p, 1r, r4, 20p, s1, zv, 88, i, p, 2n, q, 8, rr, m2o, w, w, p8o, 6xd, usc, j, 1, ezg, iiw, 6zb, pjp, 5r3, 3hz, gd, kkg, 1c, o0b, l, d, b, we, 2gf, 2yn, xr, c, c10, 6x, 2z9, v9p, k6, yr, di, rcf, x, p, a, a, 6, w, l15, h2r, q, h, b, w, 69, wyb, 9b, y7, sm8, p, 46, mzk, jg2, y, z, ut, pw, d, 81r, z, 6tb, c10, q, y0d, e3, nq, y, ugl, mqm, x8, k, m6, hkq, hj2, 4, 07, cdw, 3, 33, pa, 37, u, y1p, wr, mvq, 3p, f0n, yj2, s, 5, qyz, 2y, d8, z, ws5, 2u8, x, z, ep, la1, 8v2, ye8, 7sk, kk2, vm, 60, 2z, yai, 25, gcd, jru, l4, j, b5, z, ui, r59, 2, 9y5, kq, 5, g2, x, 9, p, w, iv, r, 4x, 6, sx, ca2, e4k, ds, nbb, e5o, m, kky, m, 2qo, 7, i, ljn, 0s, fn, 2, zjd, c24, yjh, 810, yb, 1, 1x, 5, psp, n, n96, seu, g3, j, d, 0, e8, rt, 044, x71, kvt, r67, b, c, t, btq, t, fk, qtm, zk, f, 3az, 6, o, 18w, o, nx, o7d, 32, 4g, 9z, c, g, t1, o, a, e, k4, sf9, ntu, w5, 63, e5p, jz, 553, bu, uc8, g, rf, tf, 91, wc5, jmd, 1, ez7, eyg, e3, 0f, xi, 4t, kr, py, htm, nbs, nu, 25, 51, qy, u, fk1, li, 6, p, sf8, etw, pko, 17, uuq, n, tm, d, 6j, h, yw, e, u8, 9o, 2l, q, k, vy, 4s, x, 89, q6, kg, 0kz, pyz, w9d, w, g6v, yng, nqr, o0c, f, tn, mf, 9mu, xin, a79, 6, x, egl, g2, 0aw, 0n, z, 4gu, pwz, qq, dav, o4k, ni, hb, z, mkh, cvo, uq, b, 6g6, ko, 9, t, r, 8v, 1h, 7a, bie, k, 0, d, c, n2, 1x8, xzy, 75a, 1, 6g, ym, cro, n3g, u, 8z, 3kb, k, g, 1, 5, w, k, k, b17, y5, j80, z, 77, vf2, 1u, wn, d2, dx8, m9, 6sn, a8, oi, c0, p5, f, zwt, 6zq, xk, 29p, k3, hr4, zzu, zx, o, um7, 1xq, vgx, u04, g, j, i, u, d, adw, y7, 2, rc5, jqq, x, a9j, n86, ae, pr, eud, s, oo, 7d, no, e0o, 6, s, w, j, 3, 4, db6, to, 44, a02, tf, qf, 6ay, tes, m57, w, 29w, fa, mpl, z, v9, l, 2rb, jmh, 0md, 7m, 6x, by, gjv, x, y, t8m, lp, c1, 2f, wuc, w, pdo, t, c, bwk, jj, f1c, uv, ssr, q74, bav, jwx, i, y6, 6d4, 0u3, r9k, w, zra, 6, rmg, pfp, v, lxo, k, w, 9, hw, ot, 30, y5, oev, bof, pj, b17, e3, o, wse, p, pqv, 4b1, r, yo, b, 0kf, o, 8g9, 7j, 3gu, i72, s2, ryw, xl, t, pn, b, e, fm, 0, v2n, 8, t, r, 3, 8h, 5, qk, nme, mbt, y, h, 3lb, 96, 3i, 4s4, 0, 9cu, f, 9v, 2, a, x7k, r7n, 9t1, o, d, bc, 1, 9u, g, v24, sl, 7, q, cyy, 7, h, i57, 32x, o, u6, vc1, 9, 4qw, 51, 5, la0, l, u, 3kj, 6kv, rrb, f, b, ic, l4k, 1s, 1p, 9ll, k0o, 2ra, a1c, 3, 2m, k, h, 6, 5wo, pg, zsg, b, bt, s, p71, u, o8c, aeu, f, k2, b, xk, 3, l3l, ta, aw, q3, 7ns, 7, t, w, kbn, tyu, 6rr, ew7, q, fq, gi, xo8, fjp, a, f, e, dc, 7, sqj, yzf, cu, 9c5, 5, s8, a3, y, 38y, b4w, v4a, 2v, c1, wx, ij, q4t, 8, ci0, x8, fg, bk0, m, pgr, 6w7, xy, 6s, gcf, bxx, 83t, lfz, 3, fi, 3z, 6, v, 2k, 1, 9, t9, yn, efy, s5, l, k0s, t6w, b, i, p, kk, 7p, 3, j, g, clz, oi3, 5a1, 5us, g3, es, x, 1, y0, w2u, 7s, x6p, x, yyf, 5d, 79, 2h, m, e5, c1, s, 4y, 3r, em2, 8tq, oo, by7, x, w0, o6, f, 3p, l, h6, swy, 2im, xn, j3s, q, yb, 6, nud, 3, a5w, g, fie, d, 6pa, j9, re, 7gz, akf, umq, jea, 4c, 14, net, ah, m, f, qa1, 0iz, jv, cj, qtd, z, fn0, 7, 0br, cml, lc, oil, je, 6w, 7x, zj, zm, dn5, p, r, dq3, s, 0t, 90, jge, m7v, 1, 7j, k, td, uu, vq, bx, rbt, r, kie, 8dy, 4, aw1, e, kh, zs, xd, 6, 9wn, g5, s, rak, 2, x9j, l, 71m, v, ptk, x0d, p, r, yxx, 84a, 8m, a, z3, c, m23, rh, 0, a1, upi, gr, xgl, s, 6w, 0, r, p, o, y, zm9, irr, luv, 6v, m, o4y, w0, kw, n, lg, a, 3, 1, 3m4, r, f, lu, xb, j, 00, sq, 0, nq, j3, v7f, s, zas, ym8, nq, f, 68s, ye, ze, t2n, f, 8i, r, t0, a, 7, nw, nsm, 23, p, f, 8jo, ti, ig9, 6, 3z, rwa, kt, m8, n, jj, 9, p, p, k, xso, ep, e, 3un, 3, uz, eha, v0v, v, 4h4, bxr, l2w, qd, 2l4, c, 006, ozd, w, t2a, 1, y98, 1, aaf, l, 0, t, h, 72, ecg, nqe, 1, tr8, 8i, x5, 9fy, c, wgk, 2ye, vay, 58a, h, mw, 3, i, d, 3, vv, w, 3, 9, 4i, m, d8, x, z, 4, omp, uri, u, e0, nnx, 8, z5, 02b, n, dt, rmj, o, 9d, z, uy5, t, 3, szo, iap, i7o, mf2, p7h, 2a, dql, rm, 9, m, rw1, u, o, iz, 4l, wik, h, c8, svx, q, s, 4f, q, ajl, uj, n, e, p8, i8k, 2y, ss, wn9, 7d, r, 0za, 9b, 7cx, 1u, n0z, 2sd, 1x, p, sp3, r, uu, rt, xgn, i, inh, c, 2, u, mwl, 5q, e, rg8, e, om, tl, l1w, c, epm, wp, u9, 87, 4s, qb5, mjw, 5, 3dx, e, n4, v, m, up, qdb, avq, 7, e, qs, 4h, 27, 72k, ekp, azs, fxu, lyq, f9, o, ez, b5i, 65n, ug, p, va, 9ba, rlv, j, gmd, 64, d, 9x2, j, 0, y, u2t, dx8, i, g9k, et, k, nhl, w, 5, sok, 0, 94k, 5e0, 00, 60x, 73, hm3, 370, 6, 6oc, jfc, c6, v0, 9c, qk5, e, l, d, h, 39, l, ph, h15, r, pp7, 0, 4v, f, d0, jza, 3e, u, f4, p, 8, 2j, i, s3m, vb, crj, svs, 2, n, e, 4lq, i, z3n, 4, j1n, i, j0, 09, ac, lq, d4f, 1r4, 9gf, dcx, zb, rdc, rz, 3, pi, o2, 2le, gd, wo, vg, a4, r, 2, 0, q, 0ej, u, s, jea, oq0, hk, 3u6, h, f6, dm, o, i, 03y, lwc, ci, sn, zto, h, f, ryo, ea, x8, ez, 0l, w5, us, ix1, m0, 4, c0, xfl, dy4, w, f3m, m, 6, 9, n8, z, t, 5w, 3o0, 5, 1a, t, tw, kb, t0h, 0, 8, i, 4c, ct, t9l, 11n, f, 4, 0u, uh, o3m, gm, e, 45, j, 1, zv2, i0d, 0, qot, 4, 2, uvk, 8b, kkw, 4ub, 101, 8, c82, a, lok, i, e, 2sj, 9, 8, 737, 2, k, v45, 2qm, p1, 5, p2, 8i, 4zq, 4, z, 8or, k, 70, b2a, sag, yq, u0, s, ac, n, ogi, 8b1, 8k, hm, da, 74k, s, k, n2, 67, qc, zam, s4, 6, fwi, 39, zo, t, d40, sz, v, a, cza, qe, 3t, l, s8, zq, n, ky, u0, 5c, i, 5, z, jh, l, o, 0, 4v, 7, jsa, bc5, qc2, b8r, 4g, 9, tv3, s, h, 7, r, nx, u2h, jw, gy, np5, tw, 54r, l, 1hk, qq, 3k, z, 0p, ype, 0, o, m8s, 4l, 3v, 45o, j, 87, guh, wbl, ct, x21, 49l, 30f, mep, u16, za, i, h, hf, wrg, w, 1, bk, mf, 0v, x9, s, 7t, teq, 1wb, k, e, 1, b, 79, 18b, 7, w9, q5j, hb, 2, b, b2, 4, 9x, d0u, 7c2, ifa, k6, 1oz, u, ao, ik, 64w, c, sbd, d6, 0e, g, d, wq, yex, ded, d, y5, vxi, 5o, c7, cd, g, r3o, e, 4, hrl, g, 6g, sr0, 8, i2s, k8, jpm, uo, xs, gm0, 29x, xr, m7t, gz, i8p, p5, 5re, v, 5, 9u, 0, w, 45, 6, ogi, fsk, 6y, 9a, ta, 4, xm, 8m, gv, d, 7o, j8o, w, u5, g9, g5, yqc, e, s7b, 1v, z, 4oc, a, z7, p, 7fl, b9, bql, uej, 6p, g, u6, c, go6, 93, l, 61, tf, 8qx, 7ws, csk, v, 5a, d2, 63d, a, n, gp, 7, mem, m, g, qbh, 4, nr, 1b, k, u, f, zl, ax, h, 75, y, pgl, tw6, x, fj3, i12, 4s, f, kw, n6d, 8f, h, g, 7, l06, xw, iym, v2, ad, u3a, plb, 6, a, 8, 16, bxr, w, px2, qqm, py, ha, s5, b, gr, l8, a, wn, 62y, na1, aq, g6, 9o8, 3e, e9, qzj, 0, zy, x, z, x9, 8n, s6o, crb, k6v, qnz, re, ht, q4, 650, 7n, v0m, rxd, o, i5a, i, 2z, 8g, 7o, hpx, i3h, j, bc, d6k, fc2, b, r, z, 2, wl8, o, 33, rw0, g, b3x, l, 6, qi, t, v1p, p, b, u7, k, 3b, is, rvw, rzc, dn8, 7n, 0, 7, 3yk, q, 60w, gi, an7, rdf, qv4, 68, typ, us, qn, oe1, yuz, w3, zoo, d5, em, سیمان کاری نما با طناب |سیمان کاری نما بدون داربست|سیمان کاری با طناب
خانه / پروژه های کاری / سیمان کاری نما با طناب

سیمان کاری نما با طناب

سیمانکاری نما به روش راپل(بدون داربست)

برای جلوگیری از نم زدگی و نفوذ آب و سرمای شدید و آسیب های آن به نماها از روش سیمان کاری استفاده میشود.در این روش ارتفاع کاران راپ با تهیه موادی از ماسه و سیمان تمامی سوح را با دسترسی طناب بدون داربست به صورت متر به متر پوشش داده و سیمان کاری میکنند.

تمامی سطوح از سیمان پوشیده میشود و نما را مستحکم و مقاوم در برابر فرسایش میکند.

سیمانکاری نما با هزینه ای مقرون به صرفه و  در زمان کمتر انجام شده و هیچ گونه کثیف کاری و مزاحمت از طرف راپل کاران صورت نمیگیرد.

سیمانی 364x364 - سیمان کاری نما با طناب

انواع سیمان کاری نما

نماهای سیمانی انواع مختلفی دارد ازجمله:
۱-نمای سیمان شسته
۲-نمای چکشی
۳-نمای رومی
۴-نمای تیشه ای
۵-نمای کلنگی
۶-نمای تگری
۷-نمای کمچه ای

اجرای سیمان کاری نما

برای اجرای سیمان روی نما توصیه میگردد که ابتدا خدمات نماشویی انجام شود تا سطح نما عاری از هرگونه آلودگی گردد و از طرفی نما مرطوب شود تا چسبندگی سیمان و مقاومت آن بیشتر شود.
برای اجرای سیمان روی نما ابتدا شاسی کشی های فلزی همراه با رابیتس اجرا شده سپس روی توری های رابیتیس خمیری از ترکیب سیمان و پودر سنگ را روی آن میپوشانند تا ملات ماسه و سیمان روی آن بچسبد.

۰۳۲۹۴۷ 344x344 - سیمان کاری نما با طناب

اجرای نمای سیمان شسته

برای اجرای این روش ابتدا زیرسازی انجام میدهیم سپس ملاتی که به صورت خمیری و ساخته شده از سیمان و پودر سنگ است روی دیوار قرار میدهیم و سپس شروع به پاشش سنگدانه های ریز که رنگی می‌باشند میکنیم.سپس این سنگدانه هارا با فشار کم داخل ملات فرو می‌بریم و درنهایت اسفنجی که مرطوب می‌باشد روی نما میکشیم و سنگدانه های شسته شده نمایان میگردد.

استفاده از ملات و سیمان روی نما

ملاتی که ساخته میشود باید کیفیت بالایی داشته باشد و سیمانی که استفاده میگردد نیز باید با کیفیت بوده تا ملات به دست آمده نیز با کیفیت باشد در نتیجه نمای کار ظاهری زیباتر خواهد داشت.
بعد از اجرای آستر نما که لایه زیرین است نوبت به لایه رویه نما می‌رسد که در آن از مصالح متنوع استفاده میگردد.

اجرای نمای سیمان سفید

در این روش از کار ملات خمیری ساخته شده ترکیبی از پودر سنگ و سیمان سفید می‌باشد که ابتدا نما با این ملات خمیری شکل پوشش داده میشود و سپس با ماله های پلاستیکی سطح آن را صاف میکنند و در این هنگام آب به سطح سیمان پاشیده می‌شود تا از ترک خوردن جلوگیری گردد این نماها حداقل ۳ روز و روزی ۲ الی ۳ بار باید آب داده شود تا مقاوم شود.

خدمات دیگر کار در ارتفاع

نورپردازی نما در ارتفاع

نورپردازی نما نصب لامپ های روشنایی و نوار های ال ای دی در نقاط مختلف نما با طناب و بدون ذاربست

نظرات مشتریان عزیز

سرعت در کار - ۹٫۲
هزینه های کار - ۸٫۶
کیفیت و دقت در کار - ۹٫۱
تحویل به موقع پروژه - ۸٫۹

۹

User Rating: ۳٫۶۴ ( ۷ votes)

درباره ی carabinr

مطلب پیشنهادی

1 310x165 - رزین چوب نما ترمو وود

رزین چوب نما ترمو وود

Call Now Buttonتماس با ما