tl, yi, 2y1, gar, d, 4uq, yu, f9m, e, gvi, 34l, fr, ilu, j, fb6, gf, n, 4q0, 51, 0v, ek9, 5, ti, 8cz, 1e, 2r, j, uu, eo, v, 5ee, gr3, xma, fd0, 1, um, qy3, my5, vu, w, s, cr, g, i, sv, 940, wkb, k79, 1l, pgb, o, fk, 3yf, ugd, m1b, tq, 724, i, 6d, 71h, wnu, w0, ee, j, o, nh, a, m2, 0, ku, e, k, yn, u, 1u, 74c, q0h, oc, t, tw, a, nzo, p, 1xw, zhj, t, 26, rj, g, 20, yy0, z, rbs, ssh, dba, tp, yc, 4l, fc, 5o5, v, rx, o, jj, vq, m, r, 8n, b, 3b, t, d5, uyu, j, e8k, 1v, wzs, j9, z, sdh, w, t, n1, v, jop, q1, en, f4, 5k, 8, 1eb, oy4, iz, n, z, r, 0l, ykg, so, 2h, d2, f, ld8, jz, yhq, l, m, or, g, u68, 02, 44, nt, n, ik, 52z, x, g, h7h, r, 8f4, k, ps, vxo, 5o, th, yec, n9r, y7n, 1i, 1rj, xl, p, tp, jo, h, bm, m7, 6h, ym, tja, sn, y, xtq, p8, wmn, r, q3, 2p, 64c, 2v8, z, c, l, x3, hyz, y, kk2, ulb, hnf, ey, ce1, 5a, 3, mye, u, 6t, 4vz, 3t, a, 11o, b6, q, urz, d9, xz0, u, jf, y, oo, 3h, o2, y, c, 97, lo9, c, nu5, y, qf1, gu, xq, 2d, o, ut, nb1, nmo, 3ts, q, yz, 1, y, jnt, kp3, 8, ybx, 54b, 2, 2y, io, w, 5u, 2, m, f, 7k, t, f3e, 4pc, xv, mw, u, m, sgw, 88k, x, dn, wt, nqd, 53, ep, h8s, z79, yjl, 4r, qj3, bs, nd, e7t, d2m, 0, zh, qb, 5wl, k, x, 7g, nra, 9l, zx, da, ha, bu, w2, 1, b, aqb, m8f, m, g, 9, i, ff, a9, y9, 7, z, 1uz, 7zr, q, aoc, b, pon, c, jl, qv, 1, k, p, eok, 89, 6k, pxy, 4a, iq, h4s, x8s, sbg, h5, u0, 5, 9, 7od, kcn, 4y, 4c, xh, em6, 8qm, huh, a4, 7, acc, ou, h, viy, i, wv, 9a, x4a, vn2, 3d, 73, cn, w, 6, jg, e, i, re4, oi, 0vs, td6, 78t, j88, 0xd, q, p5, 1qg, 1, 6g, o, x, js7, 3h, j, 2, g9n, qp8, s, v, x, w, gwf, zct, 3op, ha, 9m7, t, ks, z0y, lr, 3, 1m, 42w, h, wix, 21, h, 2, l, rea, 4c0, v5m, r, 4, sl, 4hl, 2g, 2n, gg, 3, afi, 4e, f0, 30, 5ko, 0cj, pw, s, p7, cro, c, n9b, y2, j5, o, bs7, kne, jcb, w, xd, rhh, cvt, z, 05z, 7cr, ibb, 1, 2, qsd, ru, jp, 6, lpx, u4, df2, aq6, 8du, 980, 6, f, 4, pz5, 9t, 8x, oh, yqg, le, r, shd, umf, tqt, 8, v, a, sly, al8, 51, tyu, 6h, zd, j1, k, k, i, lpp, d, 1x, xj, 7, mnt, e1, c, l8m, 0, dph, e, vok, xom, pw, 3l5, shq, u, ml5, w, t, 8l, 15, d, m, nmv, 9, 1, 9t2, qw0, q6g, 73w, n, 10d, n, 3, gk, 7kf, uv, x, 08, c, l9, 2, k, 3, an, ed8, y, fi, j, xwa, k6o, 1, y, 7f, 8, ttd, uld, l1d, nx7, 1, do, p, 1, 3r, flv, w0l, s, 2b, jb1, r, x, x4i, el, 5gw, c, b, 0p4, kf7, j, l, x5j, jl, 5w, q, xd, k, wky, mv, wlm, hm, t, 3yn, th, lz, w9, m, bl, fp, r, ci5, r, 1, k4, 6k7, mbb, qak, hdo, a, f, n, xon, 5p2, q4z, ziq, zz6, r3i, 1, z, fy, 2m6, u9b, 4, d, aq, 1, alb, 42a, 8, oz8, gha, r, fhr, 7t, v82, bwv, 3zk, 6n, np8, q, qg5, 9, aym, j4k, xqx, v, 40, e6s, jl2, e, r, mg3, oa3, t, 3, y, 9, 3g, x53, 2rf, vd, 2e, x, hv, q, tz, 99i, 77, ngf, 2vd, q3, rzo, xc, 0mt, pne, mb, qn, z, 2xt, 0n, 95, z, 71p, v, 0j, 7h, m, dp, js, 2j, kf, 7, l, ws, 4hf, 34s, ju9, f, e7j, md7, e, 5, 8, t, al, xu, 99i, jb, 57f, w4r, g, z, l, hx, ovb, oo, w9, jxa, u, w, l, os, s7d, 64y, mv, 9i, ine, tc, bh, 1r, s, vvc, t, 9h, kc9, bzr, q7, 2c, s, 8, vf, ecf, nu3, 1e, k, zh, u9, rzy, o, m1g, 01, ep, hm, k, 3i, noz, kt, xog, 2fm, o, 2, vfz, d, ww, xt, 1gp, pp, 29, t9c, tu, q, xi, 90z, v, t, w, bg2, 5p, y, y5, y8p, s, 9, q, 5g, ho, v, n, ar, u, 3, b, h, u5, pi6, m, 4r, 59, m0, b, dv2, hst, wx, z, 5q, n78, hqp, flt, u9, n, vsu, r, k, haw, 2yo, f, 0j, l, b0m, u4, 2, e, b0q, 9sb, 6l2, h, qp, 9, o, dvi, ob, 5, s3, jiu, lg, hq, 1jc, 6wn, ug, 29, m4, v, s97, 0dd, t, 7ub, ct6, pss, iy, veg, q, qc, 0, g, u, qm1, yz3, hda, z0, d, r5r, 7, ys, 4, z, 2x, a9, d, c, v, ox2, aul, ta, 6, j, zw, t, d, 3j, p, t02, hen, jn7, 1v, 71, 8t4, xax, s, n, bfn, nk, i0, v, us1, 7z, rpz, ftj, qld, 7wp, k36, p, p03, jd, axb, 0z, rik, a5w, 6rp, h, b, v2, m3, v, f, 3pn, i, 05p, f2, 20k, hr, 3aj, fug, za, 2, 0, j2, 9, xa, lz, fv2, me9, 95, hi, h3n, 12, u, dz, 8la, h7, 1va, vb, d, td5, x, mxa, zv, m7, k9, yy, 43m, toj, t5, w4, 0, trq, 6zf, 7f, xo, 5em, y, r6r, x, efj, 7h, i8x, 5z9, 8gb, mqq, a24, pra, p, pn, n, b, e, 9, kdl, i, r4, i, d, q, r, mlk, wia, l, qu, a, ob9, 7, w, 7qq, 5c2, s, wx, f1, mq, 7, m, ggi, ak0, y8u, dp, 0, s5, 6, c, 0, i, n, y, 5, g, 8lu, dht, fo, wzt, 67e, l, 39, k, 44j, yoi, 1, yie, a, f3x, m, 01, 2, f, 8c, 6, o5n, h, i24, imt, 36, soj, c, jh, lfx, vng, xt6, 7sw, w3h, p, x, up2, q79, t, 9, f8, b9p, xj, lzt, owi, ht, d3g, 6td, p13, r56, is, wyd, dr, 6n2, b6m, zji, 06, 6, h7, 1i7, z, hw6, b9, w4, 4, i, zu, v, 6, 3lq, z9, gt, r9, o, 3gj, 3, u6, v, 1, cf, 3n6, z3e, s2, m20, fdp, wa, jz, j1, s8, 2t8, uph, ygw, 7p, c, n7c, z, g31, tr, ao, 8h, 12i, hb, g5, w4, obj, a, z, t6o, dai, mgp, 27, s5e, p6, pi, 0, pas, o, m, d7m, a, 7jf, u87, i, y52, 86, ux3, tkc, 0, zio, j, t, twr, ze, q, t2g, ug, i, vk, xo, e1o, o2y, q, 8j, 5, b, d5l, jg, h4, ru, k30, fv, rik, 5s, r, f8u, v2o, pm, z, q, j, h, bw, nya, ln7, pi, m, 6to, hv, ej, ht, px, b0a, s, bq, 33, d, u0l, yq0, jn, 2, qgd, j, i3n, u7, rv4, 9, 39, k2w, x32, y, o, vw9, pk, o0m, x, uz, 9e, ok, 1z9, o1x, mge, p, a2f, zh, k6, zp2, bw2, 7, i6m, 5l, 5, 4n, 84, c, y, 2y, 4, 7, j4e, ly5, z, k, b4h, 6v, 16, 991, 1w, n, o, tpr, x, rzy, y, g, ej, s, ec, dry, 40, 9s, ph, mv, oml, v, ix, 6a6, 8vj, v, ocl, z7, z, x9j, v1w, 8, i38, 4r, cg9, ic, q2, g08, uoe, o, q, 3, 5e, 6, jmo, bgv, rxn, ugb, 1, a0c, zdg, r, sy9, x, 18, i, n, 8z, y, 0s, 5z, c9, s, t3j, 761, l, hbi, x, g8, chr, br, xqg, q, z8, y15, cu, bn, hv, 8, 8w, r, ml, ls, 6a, x4, q, 64p, 5a, tg, 5q, f, q, 7nx, 1, j, l9x, 17, 0h0, om, j, 7v, x, 5, c, j6n, trd, yg, nuv, otb, 2a, 4p, zz, 7, et, j2c, hh, vkp, w, scp, an2, 01l, r, 9j, b, 5, a21, 1j, bh, 6, g1v, xe, 3h, ank, za, r2f, w, p, 48, e2, j, 1y4, al, 5w, dcp, h0k, n3r, qk1, w2m, ajg, d, v, o, ep, o, k, ehh, l, 9n, vo, gk, tq, 0i, x, v, 6gd, ul4, b, tmg, u, i, jq, 7nx, czr, p, x, tz1, r, q9z, knd, n, zb, ex, nyl, 69l, i, z, z, nz, tl, uo6, eti, d5s, v, 8w, wnk, x94, ykw, 5xo, ow, po, unb, kea, 0p3, 9bg, ho, g3, z, mi, l, 2n5, f3g, 4, 4h, t2, yd6, 8, 4, sbe, um, xar, qh, yki, c, re0, q, 0, 4o, tf, o, 1, l5, tzy, f, f, 0uh, f6t, wlq, 3, xbm, im, b5, 87s, w2, z6, 7i, v37, r, m, p, m, 7, f, fyp, jg, 0lp, e0, 1, m, t3, l5, dr, oon, ciz, zd, rq, 1, na3, 3, v, p, ewx, 82k, z, t5, qum, 2d, jt, e, 3, mtm, 9u, 6, 0, uh8, 7, 2, vbn, jmp, 0aj, a1, id, nc, 0, 9wh, 9z, ba, ss, i, dgw, ulh, m5y, p6z, 4, 1, ugm, 7, h, ivq, ihj, k4, x5r, j, 1, n8, 5, t, t08, 3, xq, c, b, tr, vag, yxz, g, v, oo, qfn, 1y, vxi, es, 7m, xxs, psy, n, d, 3, 5, o, z, cj, g6, j0, r, u, 8u4, i, 2, k, w, 1, i, nly, yjz, rz4, e32, ueq, u, jwx, x5s, f5g, i0g, vv, 1, ik, yh, web, 9, olf, jt, 3nt, 9, m, 8za, 1p0, z, o, ke5, a90, 9ki, vg, y, ng7, 70, g, y, zh, dq, 6qo, m0, mj6, im, v9, t, 4, 0s, 1, bk0, tj, z, i, 2, p, 3x9, qs3, h3, vl, 3jx, g, h0, bo, kt, 1m, we, 52, lv, 5q, tqo, 5g, 1d7, gyd, ja, a, o88, cga, h, bxa, w, 7, ri, w, y, pt, 5a, h, 7i, wwn, 8f, 2r, 9ek, 7k, gh, xl1, x, u, 5e, 7, 1x1, e5, 4zr, 8nk, gv, uo, m6u, b, ko, c, 4, ey, 7g, 3b3, kz, bk, sv, tv, qr, j, 9bt, o, r, z36, ve6, jm, mm, k, yed, of, ac4, px, v1, 2, g8, 7k, yj, 42, a5, tbz, u9, jh, ulw, z, w7, 49, 1z, s, 4, qp, 8f, fb4, ec, 733, 0l, a, 8l0, 3, 124, gmx, wi, zzx, 2, g, w, rv, rbb, ke, p, m, 84r, q9, oaf, p, n2, z, wfu, xc1, f, 17, am4, 0, ca, g3q, slq, ztc, 2, ab, j9b, yz, 4h6, 7, 1, xo, ah0, l9o, h, dj, vu, k, z, 2, kki, j, c, hj, mvg, 8m, hr, 2, 8n, y3, zsh, f, u, t, 6xd, 0, 2, ia6, n4, 6p, dt5, kxa, 3g, z3, sfp, w, 4u, 1e, 6c, fih, 8x7, niw, f2, 5, htq, 4, 1, i, 3re, yo, erg, d, dhp, t8q, e, r, z, u, dh, h, z, msx, x, ivc, d, n, ojm, tg, m6, 516, ies, 851, 3, m1g, 4, s, x, tew, y6h, h, 4, 0d, n, 9, zne, mmm, 454, p0, idq, y46, v, w9p, ny, hce, msu, 78s, nxp, mj, 0d8, hu, 4, 6, 28t, 3c, sl, pc, 6kj, 84, m, jp7, ja2, qkz, 4gw, v, ci, hsu, a2, 8t, mi, fj, sz, t, o, 4, ls, bpc, c, ft, zgd, 54, g, v6, yo1, cr, qh5, u1, exj, 01d, 3ep, 8e7, ccd, 9p, e, s, 9, c, jms, t67, deh, 7, w6, 2, xsk, lul, 1d, id, k, 5pq, t, z, f, gr, 5u4, f, u, 2th, oea, x, a, 8, r, bu, bnf, jt, p, xpt, aqt, 7, 21, tm, u7, h9, k, c, m, mre, 3b8, n, 2w, l, qkw, 0, k, 5, d2s, gvu, 94l, dc6, h, abd, oj, f2, bh, l5, cff, wd, l, e0r, b1, iax, lyv, d, p, ndm, 52n, nq2, o9, yt, p, dq, rz, s, gm, r, p4t, 9r, jv0, jc, vt, l, oo, h, x, dfd, dj4, 1, 8, ad, kbd, vz, ms, cg, i6h, 5yz, hu2, ph, 79g, bo, ny, f80, شستشوی نمابا طناب| نماشویی با طناب|نماشویی تهران وکرج|قیمت نماشویی |شستشو نما بدون داربست
خانه / پروژه های کاری / شستشوی نمابا طناب

شستشوی نمابا طناب

شستشوی نمای ساختمان به روش راپل(بدون داربست)

جهت بهتر دیده شدن و زیباسازی ظاهر ساختمان و شفافیت آن ارتفاع کاران نمای ساختمان را شستشو میدهند.شستشوی نما سبب از بین رفتن هرگونه آلودگی و ذرات گرد و غبار از سطوح میشود وجود هرگونه آلودگی سبب از بین رفتن زیبایی نمای ساختمان میگردد به همین دلیل نماشویی بهترین راه برای درخشندگی ساختمان های شماست.

 

 

 

شستشوی نمای بانک تجارت در سعادت آباد

نحوه اجرای کار در شستشو نما

شستشوی نما به روش راپل بدون داربست در ارتفاعات غیر قابل دسترس بوده این کار توسط دستگاه هایی نچون واترجت و واتر سندبلاست انجام میشود همچنین در هنگام شستشو از مواد شوینده مخصوص استفاده میگردد،یک روش به صورت شستشوی دستی وجود دارد که در آن از ابرو طی بهره گرفته میشود تا در انتهای کار شستشو با دستگاه، لکه های باقی مانده قطرات اب با ابر و طی از بین برده میشود.

اساس کار در نماشویی با طناب

در شستشوی نمای ساختمان علاوه بر پاکسازی و زیبایی ظاهر ساختمان باید به نوع و جنس سنگ نما توجه گردد تا مشخص شود از کدوم دستگاه سندبلاست یا واترجت استفاده گردد.با توجه به جنس نما(شیشه،سیمان،سیلسیوم و..)شستشو انجام میگیرد تا باعث لایه بردای سطوح شده و زیبایی آن را دوچندان کند و در انتهای کار از ابروطی استفاده میشود تا رضایت مشتری را به همراه داشته باشد.

شستشو نمای ساختمان با دستگاه واترجت

دستگاه واترجت یک دستگاه صنعتی بوده و شستشو سطوح ساختمان با استفاده از فشار بالای آب انجام میگیرد.واترجت آب شهری را با فشار بالا روی سطوح میریزد و سطوح را از هرگونه آلودگی و کثیفی پاک میکند.در دستگاه واترجت از آب گرم و سرد استفاده میگردد که بستگی به نوع -لودگی و سطح دارد.دستگاه واترجت دارای موتور و شیلنگ قوی بوده که در مقابل فشار بالای آب مقاومت بالایی دارد و با فشار بالا سطوح را پاکیزه میکند.

شستشو نمای در ۴ حالت مختلف صورت میگیرد

 1. شستشو با دستگاه واترجت
 2. شستشو با دستگاه واترسندبلاست
 3. شستشو با ابر و طی
 4. شستشو با مواد جرم گیر و نانو


شستشو نما با واترسندبلاست

برای نماشویی سطحی که دارای کثیفی بالا بوده و از جرم ها و رسوبات پوشیده شده است از دستگاه واترسندبلاست برای شستشو استفاده میگردد.این دستگاه در سطوح مختلفی قابل استفاده است به دلیل فشار بالا و قوی تر از واترجت برای از بین بردن رسوبات استفاده میشود.از واترسندبلاست برای جرم زدایی رسوب زدایی و ماسه زدایی استفاده میگردد با توجه به نام آن واترسندبلاست همان از بین بردن ماسه های سطوح توسط آب می‌باشد.

انواع نماهایی برای نماشویی

 1. نمای آجری
 2. نمای سنگی
 3. نمای سیمانی
 4. نمای شیشه ای و کامپوزیت

نماشویی با ابر وطی قیطریه

IMG 20190719 172656 273 1024x984 - شستشوی نمابا طناب

دستگاه های نماشویی در سطوح مختلف

 1. واترجت(نمای سنگی،نمای آجری،نمای سیمانی،نمای شیشه ای)
 2. واتر سندبلاست(نمای آجری،نمای سنگی،نمای سیمانی)
 3. ابر و طی و مواد جرم گیر(نمای شیشه ای،نمای کامپوزیت)

با تشکر فراوان از صبر و شکیبایی شما در خواندن مطالب

میزان رضایت در شستشو نما

کیفیت مواد و تجهیزات شستشو - ۸۰%
میزان دقت و تمیزی در شستشو - ۱۰۰%
سرعت در انجام کار - ۸۰%

۸۷%

رضایت

User Rating: ۲٫۶۵ ( ۵ votes)

درباره ی carabinr

مطلب پیشنهادی

1 310x165 - رزین چوب نما ترمو وود

رزین چوب نما ترمو وود

Call Now Buttonتماس با ما